Monitor Polski

M.P.2015.1260

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2015 r.

POROZUMIENIE
między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej,
podpisane w Poznaniu dnia 21 września 2015 r.

W celu wzmocnienia współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie nauki i technologii rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej "Stronami", zgodnie postanawiają, co następuje:
Artykuł  1

Strony będą ułatwiały i koordynowały wymianę doświadczeń i informacji w zakresie nauki i technologii rolnej, która będzie realizowana w ramach współpracy badawczej między polskimi instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i chińskimi instytucjami naukowo-badawczymi, a formą realizacji tej współpracy będzie Polsko-Chińskie Centrum Nauki i Technologii Rolnej.

Artykuł  2

Koordynację zadań, określonych w Artykule 1 niniejszego Porozumienia, powierza się Stronom.

Artykuł  3
1. Głównymi obszarami współpracy badawczej, o której mowa w Artykule 1, między polskimi instytutami badawczymi i chińskimi instytucjami naukowo-badawczymi, będą:
1) biotechnologia;
2) jakość i bezpieczeństwo produktów rolnych oraz systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
3) uprawy ogrodnicze, w szczególności warzyw i drzew owocowych, oraz uprawy paszowe;
4) ochrona upraw rolnych, w szczególności z wykorzystaniem metod biologicznych;
5) racjonalne wykorzystanie gleb, z uwzględnieniem wszystkich ich funkcji (produkcyjna, środowiskowa, retencyjna);
6) ograniczenie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne;
7) systemy monitorowania przebiegu zjawisk i tendencji w rolnictwie i ochronie środowiska;
8) wdrażanie systemów doradztwa technologicznego w zakresie uprawy zbóż i roślin pastewnych;
9) chów i hodowla zwierząt, w szczególności produkcja mleczarska;
10) choroby zakaźne zwierząt, w tym zoonozy zwierząt gospodarskich;
11) energetyczne zasoby biomasy i rośliny energetyczne;
12) gospodarka wodna w rolnictwie;
13) nasiennictwo;
14) wymiana zasobów genowych roślin i zwierząt;
15) zrównoważony rozwój akwakultury;
16) ocena wielkości i rozmieszczenia ichtiofauny w wodach śródlądowych, z wykorzystaniem metod hydroakustycznych;
17) hodowla i uprawa roślin włóknistych;
18) systemy informacji rynkowej i transfer wiedzy do rolnictwa;
19) systemy sprzedaży bezpośredniej oraz wdrażanie innowacji w sektorze produkcji żywności.
2. Współpraca, o której mowa w ustępie 1, między polskimi instytutami badawczymi i chińskimi instytucjami naukowo-badawczymi, będzie realizowana przez:
1) wymianę informacji, materiałów i publikacji;
2) udział we wspólnych seminariach, konferencjach i kongresach;
3) wspólne realizowanie projektów badawczych finansowanych przez organizacje międzynarodowe lub wspólne realizowanie i finansowanie innych projektów badawczych uzgodnionych między polskimi instytutami badawczymi i chińskimi instytucjami naukowo-badawczymi;
4) prowadzenie badań i prezentacji nowych odmian roślin i ras zwierząt, uzgodnionych przez polskie instytuty badawcze i chińskie instytucje naukowo-badawcze;
5) krótkoterminowe (do 6 miesięcy) wymiany pracowników.
Artykuł  4
1. Współpraca badawcza polskich instytutów badawczych i chińskich instytucji naukowo-badawczych, będzie finansowana przez polskie instytuty badawcze ze środków stanowiących ich przychody własne oraz ze środków chińskich instytucji naukowo-badawczych przeznaczonych na prowadzenie prac naukowych oraz badania i rozwój.
2. Wizyty ekspertów będą odbywać się z zachowaniem zasady wzajemności, to jest przy uwzględnieniu w miarę możliwości porównywalnej liczby uczestników delegacji i częstotliwości wizyt w kraju pobytu. Szczegóły dotyczące terminów każdej wizyty Strony będą ustalać drogą dyplomatyczną. Polski instytut badawczy przyjmujący delegację chińskiej instytucji naukowo-badawczej oraz chińska instytucja naukowo-badawcza przyjmująca delegację polskiego instytutu badawczego powinny zostać poinformowane o przyjeździe i składzie delegacji na miesiąc przed planowaną wizytą.
3. Koszty związane z delegowaniem przedstawicieli, ich przejazdami, zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem i opieką medyczną, a także wszystkie koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach, seminariach i kongresach pokrywa jednostka wysyłająca.
4. Pozostałe warunki finansowe i szczegóły współpracy między polskimi instytutami badawczymi i chińskimi instytucjami naukowo-badawczymi będą przedmiotem uzgodnień między tymi podmiotami.
Artykuł  5
1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostaje w mocy przez pięć lat.
2. Porozumienie może zostać przedłużone na kolejne pięcioletnie okresy za obopólną zgodą Stron wyrażoną drogą dyplomatyczną co najmniej na miesiąc przed jego wygaśnięciem.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w drodze dyplomatycznej. Porozumienie traci moc 6 miesięcy po otrzymaniu przez drugą Stronę powiadomienia o wypowiedzeniu.

Sporządzono w Poznaniu, dnia 21 września 2015 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.