Chiny-Polska. Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Pekin.2011.12.20.

Monitor Polski

M.P.2012.122

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2011 r.

POROZUMIENIE
między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego,
podpisane w Pekinie dnia 20 grudnia 2011 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej

i

Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej,

zwani dalej "Stronami",

- dążąc do wszechstronnego rozwijania i pogłębienia współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego,

- kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w-Pekinie dnia 30 września 1986 roku

uzgodnili, co następuje:

1.
Obie Strony będą rozwijać współpracę w następujących dziedzinach:
1)
kształcenia studentów i doktorantów oraz doskonalenia nauczycieli akademickich,
2)
badań naukowych oraz upowszechniania nauczania języków polskiego i chińskiego,
3)
popierania bezpośredniej współpracy między uczelniami w zakresie wymiany nauczycieli akademickich oraz prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych,
4)
wymiany doświadczeń, materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu planowania, rozwoju i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz innych zagadnień dotyczących organizacji procesu kształcenia w uczelniach.
2.
W ramach działań związanych z upowszechnianiem języków polskiego i chińskiego Strony będą popierały w szczególności tworzenie katedr lub innych jednostek organizacyjnych kształcących na kierunkach filologii polskiej w chińskich uczelniach i sinologii w polskich uczelniach, uruchamianie lektoratów języka polskiego i języka chińskiego oraz będą uwzględniały w wymianie akademickiej prowadzonej na podstawie artykułu 2, również studentów i doktorantów uczących się języka drugiej Strony. Obie Strony wyrażają zadowolenie z faktu utworzenia w Rzeczypospolitej Polskiej Instytutów Konfucjusza.
1.
Każda ze Stron skieruje każdego roku na studia lub staż naukowy w państwie drugiej Strony do 40 stypendystów, w tym: studentów studiów licencjackich lub inżynierskich i studentów studiów magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz stażystów, w tym nauczycieli akademickich, wliczając w powyższy limit osoby, które uzyskały zgodę obydwu Stron na przedłużenie pobytu na rok kolejny.
2.
Okres nauki studentów studiów licencjackich lub inżynierskich i studentów studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich ustala się zgodnie z przepisami uczelni państwa Strony przyjmującej, a okres stażu naukowego stażystów trwa nie dłużej niż 1 rok akademicki
3.
Strona wysyłająca zapewnia wypłaty stypendiów przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania skierowanych osób.
4.
Strona wysyłająca powiadomi, z odpowiednim wyprzedzeniem, Stronę przyjmującą o terminie przyjazdu, środkach lokomocji oraz miejscach przekroczenia granicy przez osoby skierowane na studia lub staż naukowy.
5.
Strona przyjmująca nie pobiera opłat za kształcenie stypendystów oraz zapewnia odpłatne zakwaterowanie w domach studenckich, a także inne udogodnienia na takich samych warunkach, jakie odnoszą się do obywateli państwa Strony przyjmującej.
6.
Strona przyjmująca nie pokrywa kosztów podróży osób skierowanych przez drugą Stronę do miejsca nauki lub odbywania stażu naukowego i z powrotem.
7.
W uzasadnionych przypadkach Strona przyjmująca zorganizuje stypendystom nie znającym języka Strony przyjmującej niezbędny kurs językowy. Kandydaci na studia jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia, a także studia doktoranckie oraz inne stypendia, mogą, za zgodą Strony przyjmującej, zastosować język inny niż języki obu Stron.
8.
Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku imienną listę kandydatów oraz niezbędne dokumenty.
9.
Strona przyjmująca najpóźniej do dnia 15 lipca każdego roku powiadomi Stronę wysyłającą o decyzjach w sprawie przyjęcia tych osób,
10.
Warunki wjazdu oraz pobytu osób, o których mowa w ustępie 1, regulują przepisy Strony przyjmującej.
1.
Każda Strona będzie, zgodnie z zapotrzebowaniem drugiej Strony, kontynuować wysyłanie nauczycieli akademickich - specjalistów w dziedzinie języka polskiego do Chin jako nauczycieli lub lektorów w chińskich szkołach wyższych oraz specjalistów w dziedzinie języka chińskiego do Polski jako nauczycieli lub lektorów w polskich szkołach wyższych.
2.
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 1, do miejsca zatrudnienia i z powrotem.
3.
Uczelnia zatrudniająca nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 1, w ramach niniejszego Porozumienia jest zobowiązana do;
1)
wypłacania wynagrodzenia, zgodnie z umową o pracę,
2)
zapewnienia odpłatnego lub bezpłatnego zakwaterowania w zależności od posiadanych możliwości,
3)
przestrzegania zasad i wywiązywania się z obowiązków określonych w umowie o pracę,
4)
udzielania pomocy w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem i pobytem w państwie Strony przyjmującej (wiza, zameldowanie, zezwolenie na pracę).
1.
W celu wzajemnego zapoznania się z sytuacją w dziedzinie rozwoju szkolnictwa wyższego, zacieśnienia więzi między uczelniami oraz wymiany doświadczeń na temat ich zarządzania, każda ze Stron będzie co roku organizować pobyty studyjne delegacji specjalistów w zakresie szkolnictwa wyższego drugiej Strony.
2.
Delegacje, o których mowa w ustępie 1, będą liczyć do 5 osób, a pobyt studyjny nie będzie przekraczał 7 dni. Strona wysyłająca poinformuje, najpóźniej z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, Stronę przyjmującą o składzie delegacji i życzeniach dotyczących programu pobytu. Strona przyjmująca powinna udzielić odpowiedzi w terminie 20 dni od dnia otrzymania tych informacji.
3.
W sprawach związanych z finansowaniem delegacji postanawia się, co następuje:
1)
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do stolicy państwa przyjmującego i z powrotem.
2)
Strona przyjmująca pokrywa koszty związane z wizytą delegacji na terytorium swojego państwa, zgodnie z przewidzianym programem pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, tłumaczenia, program kulturalny i inne).

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym Porozumieniem będą posiadały ubezpieczenie na wypadek nagłych zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obie Strony będą prowadzić wymianę informacji i materiałów na temat systemów szkolnictwa wyższego państw obu Stron.

Strony będą organizować raz w roku spotkanie związane z oceną realizacji postanowień niniejszego Porozumienia oraz rozwoju współpracy dwustronnej.

Niniejsze Porozumienie nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć, jeśli zostaną one uzgodnione przez obie Strony.

Postanowienia niniejszego Porozumienia mogą być zmienione tylko za pisemną zgodą obu Stron, zgodnie z prawem wewnętrznym państw obu Stron.

1.
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.
Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 4 lat i będzie automatycznie przedłużane na kolejne dwuletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go w formie pisemnej najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem danego okresu obowiązywania.
3.
Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z niniejszym Porozumieniem w czasie jego obowiązywania aż do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Pekinie w dniu 20 grudnia 2011 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach: polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie tekstem rozstrzygającym.