Monitor Polski

M.P.2017.928

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

POROZUMIENIE
podpisane w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj",

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Chile, zwane dalej "Stronami",

w celu ułatwienia pobytu wakacyjnego obywateli Państwa-Strony Porozumienia w drugim Państwie-Stronie Porozumienia,

pragnąc stworzyć możliwości podejmowania płatnego zatrudnienia, mającego charakter dodatkowy w stosunku do głównego celu pobytu,

uzgodniły następujące Porozumienie, dotyczące funkcjonowania Programu "Zwiedzaj i Pracuj", zwanego dalej "Programem".

CEL POROZUMIENIA

ARTYKUŁ  1

Celem Porozumienia jest umożliwienie młodym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Chile połączenia pobytu wypoczynkowego, pogłębienia znajomości języka i kultury, oraz podjęcia pracy zarobkowej o charakterze dodatkowym w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

ZOBOWIĄZANIA STRON

ARTYKUŁ  2
1.  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, działając za pośrednictwem swoich placówek dyplomatycznych lub konsularnych, na wniosek obywatela Republiki Chile, posiadającego stałe miejsce zamieszkania w Republice Chile, może wydać wizę krajową, ważną w okresie dwunastu (12) miesięcy, uprawniającą do wielokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelowi Chile, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) złożył oświadczenie, iż zamierza przebywać w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w celu pogłębiania znajomości języka i kultury, a podjęcie pracy zarobkowej nie będzie stanowiło głównego celu pobytu;
b) w dniu złożenia wniosku ma od osiemnastu (18) do trzydziestu (30) lat włącznie;
c) nie towarzyszą mu osoby pozostające na utrzymaniu;
d) posiada ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, którego okres ważności upływa nie wcześniej niż trzy (3) miesiące po zakończeniu planowanego pobytu;
e) posiada bilet powrotny lub środki finansowe wystarczające na jego zakup;
f) przedstawi dokumenty, poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na własne utrzymanie w trakcie pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości zgodnej z właściwymi przepisami, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej;
g) uiści wymaganą opłatę za złożenie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy;
h) posiada ubezpieczenie zdrowotne, wymagane w myśl stosownych przepisów, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, które będzie ważne przez cały okres pobytu;
i) nie uczestniczył dotychczas w Programie;
j) przedłożył zaświadczenie o niekaralności.
2.  Liczba wiz przyznawanych rocznie w myśl Artykułu 2 ustęp 1 nie może przekroczyć dwustu (200).
3.  Strony mogą ustalić, w drodze wymiany not, zmianę limitu wiz, o którym mowa w Artykule 2 ustęp 2.
ARTYKUŁ  3

Rząd Republiki Chile, działając za pośrednictwem swoich placówek dyplomatycznych lub konsularnych, na wniosek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, może wydać wizę na pobyt czasowy - która według prawa chilijskiego uprawnia do wielokrotnego wjazdu - ważną w okresie dwunastu (12) miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Chile, obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) złożył oświadczenie, iż planuje przebywać w Republice Chile w szczególności w celu pogłębiania znajomości języka i kultury, a podjęcie pracy zarobkowej będzie miało charakter dodatkowy w stosunku do głównego celu pobytu;
b) w dniu złożenia wniosku ma od osiemnastu (18) do trzydziestu (30) lat włącznie;
c) nie towarzyszą mu osoby pozostające na utrzymaniu;
d) posiada ważny paszport, którego okres ważności upływa nie wcześniej niż trzy (3) miesiące po zakończeniu planowanego pobytu;
e) posiada bilet powrotny lub środki finansowe wystarczające na jego zakup;
f) przedstawi dokumenty, poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na własne utrzymanie w trakcie pobytu w Republice Chile, w wysokości określonej zgodnie z właściwymi przepisami, obowiązującymi w Republice Chile;
g) uiści wymaganą opłatę za złożenie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy;
h) posiada ubezpieczenie zdrowotne, wymagane w myśl stosownych przepisów, obowiązujących w Republice Chile, które będzie ważne przez cały okres pobytu;
i) nie uczestniczył dotychczas w Programie;
j) przedłożył zaświadczenie o niekaralności.
ARTYKUŁ  4

Spełnienie wszystkich warunków, o których mowa w Artykule 3, oznacza spełnienie wymogów prawnych dla wydania wizy na pobyt czasowy, oraz, iż, zgodnie z prawem Republiki Chile, pobyt tej osoby jest użyteczny dla Republiki Chile.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ  5
1.  Obywatel Państwa-Strony Porozumienia, posiadający wizę, wydaną zgodnie z Artykułem 2 lub Artykułem 3, będzie mógł przebywać na terytorium drugiego Państwa-Strony Porozumienia oraz podejmować płatne zatrudnienie bez zezwolenia na pracę, zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia, w okresie dwunastu (12) miesięcy od dnia, w którym wiza uzyskała ważność.
2.  Wizy wydane na podstawie niniejszego Porozumienia mogą być przedłużone, zgodnie z przepisami prawnymi Stron.
ARTYKUŁ  6

Każda osoba, pozostająca na terytorium jednego z Państw-Stron Porozumienia w charakterze uczestnika Programu, będzie zobowiązana do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w tym Państwie-Stronie Porozumienia, oraz do niepodejmowania zatrudnienia, niezgodnego z celem Programu.

ARTYKUŁ  7

Postanowienia niniejszego Porozumienia będą realizowane zgodnie z przepisami prawnymi Państw-Stron Porozumienia.

ARTYKUŁ  8

Każda ze Stron może odmówić wydania wizy osobie składającej wniosek o wydanie wizy, o której mowa w Artykule 2 i Artykule 3, zgodnie z przepisami prawnymi, obowiązującymi w Państwie-Stronie Porozumienia.

ARTYKUŁ  9

Każda ze Stron może, zgodnie ze swoimi przepisami prawnymi, odmówić wjazdu na jej terytorium jakiejkolwiek osobie, będącej uczestnikiem Programu, którą uzna za niepożądaną lub wydalić taką osobę ze swojego terytorium.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ  10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem, w którym druga ze Stron powiadomiła w drodze noty o zakończeniu wewnętrznych procedur wymaganych do jego wejścia w życie.

ARTYKUŁ  11
1.  Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na okres pięciu (5) lat i będzie automatycznie przedłużone na ten sam okres. Niezależnie od powyższego, każda ze Stron może wypowiedzieć Porozumienie w każdym czasie, na piśmie, drogą dyplomatyczną, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
2.  Porozumienie może zostać poddane przeglądowi po upływie dwóch (2) lat od jego wejścia w życie, na przedstawione na piśmie żądanie którejkolwiek ze Stron.
3.  Każda ze Stron może, w dowolnym czasie, drogą dyplomatyczną, wystąpić z prośbą o konsultacje, dotyczące realizacji lub interpretacji niniejszego Porozumienia, włączając w to propozycje zmian. Druga Strona ustosunkuje się do przedłożonego wniosku w ciągu sześćdziesięciu (60) dni.
4.  Wszelkie zmiany w Porozumieniu, uzgodnione poprzez konsultacje, zgodnie z ustępem 3 niniejszego Artykułu, mogą zostać wprowadzone, jeśli są one zgodne z wymogami, określonymi w przepisach prawnych każdej ze Stron. Zmiany wejdą w życie zgodnie z Artykułem 10.
ARTYKUŁ  12

Każda ze Stron, mając na względzie bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny, zdrowie publiczne lub ryzyko imigracyjne, może czasowo zawiesić obowiązywanie niniejszego Porozumienia, w całości lub w części. Takie zawieszenie, jak i data jego obowiązywania oraz jego zakończenie, będzie notyfikowane drugiej Stronie drogą dyplomatyczną.

ARTYKUŁ  13

W przypadku wypowiedzenia lub zawieszenia Porozumienia, o ile Strony nie postanowią inaczej w drodze pisemnej, postanowienia niniejszego Porozumienia będą miały zastosowanie do osób, które już otrzymały wizę z tytułu udziału w Programie, do czasu upływu okresu ważności wizy.

Sporządzono w Warszawie, dnia 28 kwietnia 2017 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.