Ceny, warunki i tryb sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1982.23.205

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 18 września 1982 r.
w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. z 1958 r. Nr 17, poz. 71, z 1963 r. Nr 28, poz. 168, z 1968 r. Nr 3, poz. 6 i z 1971 r. Nr 27, poz. 250) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie określa ceny, warunki i tryb sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład Państwowego Funduszu Ziemi, zwanych dalej "nieruchomościami".
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do udziałów Państwa we współwłasności nieruchomości.
3.
Lasy i grunty leśne wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi mogą być przeznaczone do sprzedaży, jeżeli nie nadają się do wykorzystania przez jednostki gospodarki uspołecznionej, a ponadto jeżeli stanowią:
1)
enklawę lub półenklawę w nieruchomości albo
2)
udział Państwa we współwłasności nieruchomości.
4. 1
Sprzedana może być wyłącznie nieruchomość objęta sporządzonym przez terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia podstawowego wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
1.
Cenę nieruchomości ustala się według obowiązującej w dniu jej sprzedaży ceny żyta z uprawy kontraktacyjnej, pomnożonej przez określone w załączniku do zarządzenia stawki szacunkowe 1 hektara gruntów.
2.
Cenę gruntów leśnych, zadrzewionych lub zakrzewionych ustala się w wysokości 50% ceny gruntów ornych w klasie VI.
3.
Cenę nieużytków, cieków wodnych naturalnych i sztucznych zaliczonych do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz gruntów pod wodami nie nadającymi się do chowu lub hodowli ryb ustala się w wysokości 50% ceny użytków zielonych w klasie VI.
Rodzaj i klasę gruntów, o których mowa w § 2, ustala się według przepisów w sprawie klasyfikacji gruntów, a okręg podatkowy - według zasad określonych w przepisach o podatku rolnym.
Cenę gruntów pod budynkami położonymi poza terenami budowlanymi ustala się według określonego w ewidencji gruntów użytku i jego klasy.
1.
Wartość drzewostanów leśnych ustala się według cen obowiązujących w państwowym gospodarstwie leśnym.
2.
Wartość innych drzewostanów oraz upraw, zasiewów i kultur specjalnych ustala się według miejscowych cen rynkowych.
1.
Cenę budynków ustala się według szacunkowych norm ubezpieczeniowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
2.
Cenę budynków zużytych co najmniej w 70% ustala się w granicach wartości rozbiórkowej materiałów budowlanych.
3.
Cenę materiałów budowlanych ustala się według cen stosowanych w miejscowej gminnej spółdzielni "Samopomoc Chłopska", pomniejszonych o stopień zużycia tych materiałów.
1.
Nabywcą nieruchomości może być osoba, która odpowiada warunkom określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.
2.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje w następującej kolejności:
1)
dzierżawcom, którym przysługuje prawo pierwokupu, określone przepisami Kodeksu cywilnego,
2)
dzierżawcom racjonalnie prowadzącym gospodarstwo osobiście lub przy pomocy członków rodziny,
3)
współwłaścicielom, jeżeli w wyniku nabycia udziału następuje zniesienie współwłasności,
4)
nabywcom, którzy wywiązują się z zawartych umów kontraktacji produktów rolnych,
5)
młodym rolnikom,
6)
członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
3.
Jeżeli wydzierżawiona na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomość sama przez się bądź wraz z nieruchomościami stanowiącymi już własność dzierżawcy lub wraz z obszarem odpowiadającym jego udziałowi we współwłasności nie utworzy gospodarstwa rolnego zdolnego do towarowej produkcji, nieruchomości takiej nie należy przeznaczać do sprzedaży.
4.
Nabywcami nieruchomości przekazanych w użytkowanie społecznych i spółdzielczych organizacji rolniczych mogą być tylko ich użytkownicy.
1.
Nabywca nieruchomości płaci jednorazowo - z zastrzeżeniem ust. 2 - 20% ceny przy zawarciu umowy sprzedaży, resztę zaś w półrocznych ratach w okresie:
1)
30 lat za nieruchomość stanowiącą gospodarstwo rolne,
2)
20 lat za nieruchomość nabywaną na powiększenie gospodarstwa rolnego,

poczynając od następnego od zawarcia umowy roku kalendarzowego.

2.
Jeżeli nabywcą nieruchomości jest młody rolnik lub młode małżeństwo, jednorazowa wpłata przy zawarciu umowy sprzedaży wynosi 5%, a reszta ceny spłacana jest w terminach określonych w ust. 1; za młodego rolnika uważa się nabywcę, który nie przekroczył 35 lat życia, a jeśli chodzi o młode małżeństwo, gdy przynajmniej jeden z małżonków nie przekroczył 35 lat życia.
3.
W okresie spłaty (ust. 1) ustala się karencje w ratalnych spłatach ceny:
1)
6 lat dla młodych rolników lub młodych małżeństw,
2)
5 lat dla nabywców nieruchomości bez zabudowań lub z zabudowaniami wymagającymi kapitalnych remontów,
3)
3 lata dla pozostałych nabywców.
W indywidualnych wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia podstawowego może:
1)
obniżyć cenę nieruchomości do 50%; dalsza obniżka ceny może nastąpić za zgodą terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia wojewódzkiego,
2)
zwolnić całkowicie lub częściowo od wpłat wymaganych przy zawarciu umowy sprzedaży,
3)
przedłużyć okres spłaty rat do 40 lat oraz okres karencji do 7 lat.
Oprocentowanie nie spłaconej części ceny ustala się w wysokości 5%. W indywidualnych wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia podstawowego może obniżyć wysokość oprocentowania do 2%.
1.
W razie zapłaty całej ceny przy zawarciu umowy sprzedaży, stosuje się bonifikatę w wysokości 30% ceny, a jeżeli nabywcą jest młody rolnik lub młode małżeństwo - 50%.
2.
W razie spłaty rat w okresie karencji stosuje się bonifikatę w wysokości 25% ceny.
3.
W razie przedterminowej spłaty rat stosuje się bonifikatę w wysokości:
1)
20% spłaty, jeżeli wynosi ona co najmniej 12 rat,
2)
15% spłaty, jeżeli wynosi ona co najmniej 9 rat,
3)
10% spłaty, jeżeli wynosi ona co najmniej 6 rat.
4.
Odsetki za zwłokę w płatności wynoszą 0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc, nie więcej jednak niż 20% nie spłaconej reszty ceny.
5.
W razie uzasadnionych trudności płatniczych, bank spółdzielczy może odroczyć na okres do lat 5 terminy płatności wymaganych rat bez pobierania odsetek za zwłokę.
1. 5
Terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia podstawowego:
1)
sporządza wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekazuje bankowi spółdzielczemu wraz z dokumentacją pomiarowo-klasyfikacyjną,
2)
zawiadamia pisemnie dzierżawców i współwłaścicieli o przekazaniu nieruchomości do sprzedaży,
3)
w drodze decyzji ustala kandydatów na nabywców nieruchomości po zasięgnięciu opinii kółka rolniczego, a jeśli w danej wsi nie ma takiej organizacji - zebrania wiejskiego; opinia nie jest wymagana, jeżeli nabywcą jest dzierżawca, któremu przysługuje prawo pierwokupu, lub społeczna albo spółdzielcza organizacja rolnicza użytkująca nieruchomość.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinna określać nie dłuższy niż 3-miesięczny termin zawarcia umowy. Termin ten, który w uzasadnionych wypadkach może być przedłużony, liczony jest od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, a w razie zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego - od daty doręczenia orzeczenia.
3.
Bank spółdzielczy:
1)
ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ich ceny oraz terminy składania wniosków o nabycie nieruchomości,
2) 6
przyjmuje wnioski o nabycie nieruchomości, zbiera informacje o możliwościach produkcyjnych wnioskodawców i przekazuje je terenowemu organowi administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia podstawowego wraz z opinią dotyczącą ustalenia nabywców,
3)
ustala z nabywcą warunki nabycia nieruchomości oraz termin zawarcia umowy,
4)
zawiera umowy sprzedaży nieruchomości.
Za czynności związane ze sprzedażą nieruchomości bank spółdzielczy pobiera prowizję w wysokości 5% ceny sprzedaży, a z tytułu należności skredytowanych - wpływy z oprocentowania tych należności.
W sprawach, w których przed wejściem w życie zarządzenia zostały wydane decyzje naczelnika gminy o ustaleniu nabywcy nieruchomości, stosuje się przepisy dotychczasowe.
(skreślony).
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski Nr 19, poz. 114).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  8

STAWKI SZACUNKOWE JEDNEGO HEKTARA GRUNTÓW

1) grunty orne
Okręg podatkowyStawki szacunkowe 1 ha w klasach, wyrażone w kwintalach żyta
IIIIIIaIIIbIVaIVbVVIRZVI
I145132118100806035158
II126115103 86705230125
III110100 90 75604525101
IV 94 85 76 64503820 61

2) użytki zielone

Okręg podatkowyStawki szacunkowe 1 ha w klasach, wyrażone w kwintalach żyta
IIIIIIIVVVIRZVI
I145118936735135
II126103805830103
III11090705025 81
IV 94 76604320 51
1 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1985 r. (M.P.85.9.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1985 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1985 r. (M.P.85.9.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1985 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1985 r. (M.P.85.9.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1985 r.
4 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1985 r. (M.P.85.9.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1985 r.
5 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 4 zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1985 r. (M.P.85.9.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1985 r.
6 § 12 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1985 r. (M.P.85.9.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1985 r.
7 § 15 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1985 r. (M.P.85.9.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1985 r.
8 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1985 r. (M.P.85.9.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1985 r.