Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  7.
1. Cenniki wojewódzkie, ustalone w trybie § 6, powinny być przesłane Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła do wiadomości oraz ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać w formie wzmianki o wydaniu cennika wojewódzkiego oraz o wyłożeniu go do wglądu osób zainteresowanych w myśl § 8 niniejszego zarządzenia.