Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  4.
1. Ceny za usługi nietypowe, nie wymieniona w cennikach, obliczać należy stosownie do czasu ich wykonania wynikającego z karty roboczej wykonawcy (wykonawców) usługi, przy zastosowaniu ceny za jedną roboczogodzinę usługową brutto w wysokości ustalonej dla poszczególnego rodzaju usługi i podanej we właściwym cenniku.
2. Cenę za wykonanie usługi nietypowej otrzymuje się w drodze przemnożenia czasu wykonania przez cenę roboczogodziny brutto. Do wyliczonej w ten sposób ceny nie dolicza się żadnych dodatkowych narzutów, gdyż zawarte są one w cenie za roboczogodzinę brutto.