Monitor Polski

M.P.1991.33.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 września 1991 r,
w sprawie cen urzędowych za ocenę stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

Na podstawie § 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 16, poz. 86 i z 1990 r. Nr 46, poz. 272), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 192), zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Za przeprowadzenie przez zakłady społeczne służby zdrowia oceny stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ustala się ceny urzędowe w wysokości stanowiącej:
1) za ocenę stanu zdrowia obywatela - pięciokrotność ceny porady lekarza specjalisty

polskiego kierowanego do kraju

o odmiennych warunkach

klimatycznych

2) za ocenę stanu zdrowia obywatela - dwukrotność ceny porady lekarza specjalisty.

polskiego kierowanego

do pozostałych krajów

2. Przez cenę porady lekarza specjalisty. o której mowa w ust. 1, rozumie się cenę ustaloną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w wykazie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
3. Za przeprowadzenie badania paracytologicznego, w razie uznania przez lekarza jego niezbędności, pobierana jest dodatkowo cena badania, ustalona według cen za usługi, o których mowa w ust. 2.
4. Ceny, o których mowa w ust. 1 i 3, są pobierane bez względu na przysługujące uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.
§  2. Traci moc zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie opłat ryczałtowych za ocenę stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 12, poz. 85).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.