Monitor Polski

M.P.1952.A-76.1214

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 13 maja 1952 r.
w sprawie cen obowiązujących na najbardziej powszechne naprawy podstawowych maszyn i narzędzi rolniczych oraz ich części.

Na podstawie § 3 uchwały Prezydium Rządu Nr 106 z dnia 1 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia wsi w wytwory hutnicze i wyroby żelazne - w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Ministrem Handlu Wewnętrznego zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie niniejsze dotyczy cen za wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia naprawy podstawowych maszyn i narzędzi rolniczych oraz ich części, wykonane przez warsztaty i kuźnie Gminnych Ośrodków Maszynowych i Gminnych Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej oraz wszystkie uspołecznione zakłady i punkty usługowe, podległe Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
§  2.
1. Ceny za naprawy określone w § 1 nie mogą przekraczać cen maksymalnych, wymienionych w cenniku maksymalnym za najbardziej powszechne naprawy podstawowych maszyn i narzędzi rolniczych oraz ich części, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ceny wymienione w cenniku rozumie się jako całkowitą należność za wykonaną usługę, łącznie z materiałem pomocniczym, jak koks, acetylen, tlen, karbid, drut do spawania, smary itp., jednak bez kosztu części wymiennych oraz śrub, użytych do naprawy, które dolicza się po cenach detalicznych, zwiększonych o 20%.
3. W przypadku braku gotowych części ceny za dorobienie części wymiennych z materiału własnego zakładów wykonujących naprawy, o których mowa w § 1, nie mogą przekraczać więcej aniżeli o 50% cenę detaliczną takiego samego wyrobu maszynowego.
§  3. Obowiązujące cenniki na naprawy powinny być umieszczone w zakładach wykonujących naprawy, o których mowa w § 1, w widocznym i dostępnym miejscu.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

CENNIK

Koszt naprawy obsypnika do kartofli jednorzędowego.
Zmiana skrzydełek3,70
Zmiana redlicy"1,85
Zmiana płozy z wykonaniem"18,00
Reperacja pręta skrzydełka"1,00
Reperacja klubek nastawczych"3,70
Reperacja skrzydełka"3,70
Prostowanie grządzieli jak u pługa"11,60
Reperacja wypielacza jednorzędowego.
Zmiana skrzydełek3,70
Zmiana redlicy"1,85
Zmiana noży do chwastów"1,85
Ostrzenie noży do chwastów"1,85
Regeneracja 1 noża do chwastów"1,00
Reperacja redla zwykłego drewnianego jednorączkowego.
Zmiana redlicy1,85
Zmiana skrzydełek"3,70
Reperacja kopaczki do kartofli.
Zmiana redlicy z przynitowaniem5,55
Ostrzenie redlicy"1,85
Regulacja palcy na gwoździe"1,85
Zmiana małego stożkowego trybika"5,55
Zmiana dużego trybu osiowego"27,00
Zmiana mufy łącznikowej"18,00
Zmiana sprężyny mufki"18,00
Zmiana zapadki kołowej"1,00
Zmiana całej naby szperowej piasty"3,70
Zmiana wałka gwiazdowego"18,00
Zmiana panewek walka głównego"18,00
Reperacja młynka zbożowego.
Zmiana trybika 20-zębowego1,85
Zmiana trybika dużego 85-zębowego"3,70
Zmiana wałka korbowego"3,70
Zmiana panewki buksa wałka"5,55
Zmiana wałka wietrznika"7,40
Reperacja wialki 8-sitowej do zboża.
Zmiana trybu 30-zębowego małego7,40
Zmiana trybu dużego 120-zebowego"5,55
Zmiana trybu wałka korbowego"7,40
Zmiana buksa wałka"7,40
Zmiana wałka długiego"7,40
Zmiana buksa panewki wałka długiego"7,40
Reperacja koszy sit"7,40
Reperacja sieczkami toporowej.
Zmiana kos3,70
Ostrzenie kos z wyjęciem (zdjęcie, ostrzenie i zmontowanie kos)"3,70
Reperacja stalnicy (równanie)"7,40
Zmiana ślimaka"3,70
Zmiana trybu ślimakowego górnego"3,70
Zmiana trybu ślimakowego dolnego"3,70
Zmiana wałka do słomy"7,40
Zmiana walka koła kos"7,40
Zmiana szczelki podnośnika"3,70
Zmiana koła pasowego"27,00
Reperacja kierata dzwonkowego 1–2 koni.
Zmiana rolki naciskającej głównego trybu3,70
Zmiana ramki rolki naciskającej"3,70
Zmiana trybu małego 14-zebowego cylindrycznego"18,00
Zmiana trybu konicznego 12-zębowego pośredniego"36,00
Zmiana panewek wałka 42-obr."18,00
Zmiana wałka krótkiego 42-obr."27,00
Zmiana panewki wału pośredniego"9,20
Zmiana wałka pośredniego trybu stożkowego"36,00
Zmiana widłowego łącznika zatrzaskowego"7,40
Zmiana sprężyny (zatrzask)"3,70
Zmiana ślimaka głównej osi"45,00
Zmiana panewki głównej osi"36,00
Zmiana głównej podstawy (pająka)"72,00
Reperacja młocarni kieratowej na targaną słomę wąskomłotnej (sztyftówka) cepowej 18–20–22.
Zmiana cepów przy wyważaniu bębna113,50
Zmiana łożyska bębna"20,00
Zmiana sztyftu jednego"1,70
Zmiana łożyska kulkowego"13,00
Zmiana małego trybu bębna"6,50
Zmiana jednej listwy (względnie jednego cepa)"16,00
Zmiana dużego trybu"13,00
Reperacja młocarni szerokomłotnej bez czyszczenia 1 m 70 cm kieratowej 1-silnikowej (na prostą słomę).
Zmiana 1 cepa przy awarii56,80
Zmiana wszystkich cepów z wyważaniem bębna"219,00
Zmiana jednego łożyska kulkowego przy bębnie"28,40
Zmiana trybika bębnowego stalowego"6,50
Zmiana dużego trybika lanego"15,00
Zmiana kluby na wale łączącym kierat"15,00
Zmiana kompletnego łożyska"10,00
Reperacja siewnika 11-, 13- i 15-zębowego rzędowego
Zmiana szpica redlicowego1,85
Zmiana buksa koła przedniego"5,00
Zmiana buksa koła tylnego"10,00
Zmiana piasty koła przedniego"10,00
Zmiana piasty koła tylnego"15,00
Zmiana osi przodka"4,10
Zmiana lejka wysiewnego"2,00
Zmiana całego rzędu"2,00
Zmiana aparatu wysiewnego"30,00
Zmiana wałka wysiewnego"61,00
Zmiana trybu różnicowego wysiewu"2,00
Zmiana koła przedniego"2,00
Zmiana koła tylnego"4,10
Oczyszczenie, konserwacja siewnika"11,00