§ 8. - Ceny na usługi wykonywane dla ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.26.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1969 r.
§  8.
1.
Ceny ustalone w trybie niniejszej uchwały na usługi wykonywane dla ludności mają również zastosowanie jako ceny maksymalne w odniesieniu do usług wykonywanych dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy usług remontowo-budowlanych oraz usług (robót) o charakterze przemysłowym, wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (naprawa maszyn i urządzeń produkcyjnych lub usługi związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, podziałem i opakowaniem produktów).
3.
Państwowa Komisja Cen upoważniona jest do określania dalszych wyjątków poza określonymi w ust. 2.