§ 4. - Ceny na usługi wykonywane dla ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.26.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1969 r.
§  4.
1.
Państwowa Komisja Cen określa wytyczne do ustalania cen usług, o których mowa w § 1.
2.
Państwowa Komisja Cen może ustalić ceny usług, o których mowa w § 1, obowiązujące jednolicie w całym kraju.
3.
Jednolite ceny usług ustalone w trybie ust. 2 mogą mieć charakter cen maksymalnych.