§ 2. - Ceny na usługi wykonywane dla ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.26.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1969 r.
§  2.
Właściwe do spraw cen organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych nie ustalają cen następujących usług wykonywanych dla ludności nawet w przypadkach, gdy usługi te wykonywane są przez jednostki wymienione w § 1 ust. 1:
1)
usługi (świadczenia) zakładów społecznych służby zdrowia oraz państwowych zakładów pomocy społecznej,
2)
usługi (świadczenia) z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności lekarskie i lekarsko-dentystyczne, udzielane przez spółdzielnie,
3) 1
imprezy teatralne, muzyczne, baletowe, estradowe oraz inne imprezy artystyczne i rozrywkowe, wyświetlanie filmów,
4)
przemiał zbóż,
5)
usługi rzeźniane,
6)
usługi państwowej służby weterynaryjnej,
7)
przewozy konne towarów z wyjątkiem rozwózki opału oraz wywózki drewna z lasów.
1 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 35 z dnia 3 lutego 1968 r. (M.P.68.6.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 lutego 1968 r.