§ 17. - Ceny na usługi wykonywane dla ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.26.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1969 r.
§  17.
Traci moc zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1956 r. w sprawie właściwości Państwowej Komisji Cen w zakresie ustalania taryf i opłat za usługi rzemieślnicze świadczone ludności (Monitor Polski Nr 37, poz. 440).