§ 15. - Ceny na usługi wykonywane dla ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.26.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1969 r.
§  15.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa:
1)
o prezydiach wojewódzkich rad narodowych – należy przez to rozumieć również prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw,
2)
o wojewódzkich komisjach cen – należy przez to rozumieć również komisje cen w miastach wyłączonych z województw.