§ 1. - Centralny fundusz postępu techniczno-ekonomicznego w 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1982.10.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1982 r.
§  1.
1.
Na centralny fundusz postępu techniczno-ekonomicznego, zwany dalej "funduszem", przedsiębiorstwa państwowe wpłacają ze środków ich funduszu postępu techniczno-ekonomicznego kwoty w wysokości 50% odpisów na ten fundusz w 1982 r.
2.
Przedsiębiorstwa państwowe dokonują wpłat na fundusz na rachunek Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zaliczkowo w ratach miesięcznych, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, a przy opłatach za pierwszy miesiąc kwartału dokonują równocześnie rozliczenia za kwartał ubiegły. Rozliczenia za IV kwartał 1982 r. dokonywane są w terminie przewidzianym dla złożenia rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Na fundusz przekazuje się również nie wykorzystane w 1981 r. środki centralnej rezerwy funduszu postępu techniczno-ekonomicznego.