Centralny fundusz postępu techniczno-ekonomicznego w 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1982.10.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 62
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1982 r.
w sprawie centralnego funduszu postępu techniczno-ekonomicznego w 1982 r.

W związku z § 47 ust. 3 uchwały nr 243 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r. (Monitor Polski z 1981 r. Nr 32, poz. 287 i z 1982 r. Nr 7, poz. 40) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Na centralny fundusz postępu techniczno-ekonomicznego, zwany dalej "funduszem", przedsiębiorstwa państwowe wpłacają ze środków ich funduszu postępu techniczno-ekonomicznego kwoty w wysokości 50% odpisów na ten fundusz w 1982 r.
2.
Przedsiębiorstwa państwowe dokonują wpłat na fundusz na rachunek Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zaliczkowo w ratach miesięcznych, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, a przy opłatach za pierwszy miesiąc kwartału dokonują równocześnie rozliczenia za kwartał ubiegły. Rozliczenia za IV kwartał 1982 r. dokonywane są w terminie przewidzianym dla złożenia rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Na fundusz przekazuje się również nie wykorzystane w 1981 r. środki centralnej rezerwy funduszu postępu techniczno-ekonomicznego.
Dysponentem funduszu jest Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
1.
Środki funduszu przeznacza się na finansowanie prac naukowo-badawczych stosowanych oraz prac rozwojowych o znaczeniu ogólnokrajowym bądź resortowym.
2.
Środki funduszu wydatkuje się w formie:
1)
zwiększenia funduszów prac badawczych ministerstw i urzędów centralnych,
2)
subwencji, o których mowa w § 47 ust. 3 uchwały nr 243 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r. (Monitor Polski z 1981 r. Nr 32, poz. 287 i z 1982 r. Nr 7, poz. 40).
3.
Środki funduszu nie wydatkowane do końca 1982 r. przechodzą na rok następny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.