Monitor Polski

M.P.2015.105

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.

Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalona według ceny średniej z IV kwartału 2014 r. wynosiła 593,74 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2015 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi - 600,86 zł.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).