Monitor Polski

M.P.2018.101

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2017 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 i 1566) ogłasza się, co następuje:
Cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalona według ceny średniej z IV kwartału 2017 r. wynosiła 583,88 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2018 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi - 597,31 zł.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).