Monitor Polski

M.P.2016.84

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2015 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r.

Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, 1960 i 2300) ogłasza się, co następuje:
Cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalona według ceny średniej z IV kwartału 2015 r. wynosiła 555,82 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2016 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi - 565,27 zł.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).