Monitor Polski

M.P.1975.26.166

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 sierpnia 1975 r.
w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od podatków od nieruchomości i od lokali niektórych budynków oraz ustalania wartości czynszowej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości od tych budynków.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 45 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 8 i art. 18 ust. 6 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 16, poz. 87, z 1965 r. Nr 46, poz. 288 i Nr 51, poz. 316) zarządza się, co następuje:
§  1. Zwalnia się od podatków od nieruchomości i od lokali budynki lub ich części nie wynajęte i nie wydzierżawione:
1) stanowiące własność kościelnych osób prawnych, zakonów i kongregacji duchownych, zajęte na:
a) muzea i archiwa udostępnione do użytku publicznego oraz biblioteki parafialne zarejestrowane przez terenowe organy administracji państwowej,
b) niepaństwowe szkoły ogólnokształcące i zawodowe oraz internaty przy tych szkołach, jeżeli szkoły te posiadają prawa szkół państwowych,
c) domy opieki społecznej prowadzone przez zakony i kongregacje duchowne,
d) punkty katechetyczne w budynkach parafialnych,
2) stanowiące własność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zajęte na cele dydaktyczne, administracyjne i internat tej uczelni.
§  2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części stanowiące własność osób wymienionych w § 1 pkt 1, zajmowane przez Zrzeszenie Katolików "Caritas" na podstawie umów o bezpłatne używanie lub faktycznie użytkowanych bezpłatnie. Nie dotyczy to wypadków, gdy właściciel nieruchomości wystąpi z żądaniem zapłacenia czynszu przez Zrzeszenie Katolików "Caritas".
§  3. Zwalnia się od podatku od lokali lokale w budynkach stanowiących własność osób wymienionych w § 1 zajęte na:
1) biura i kancelarie diecezji i parafii,
2) pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne seminariów duchownych.
§  4.
1. Wartość czynszową budynków lub ich części stanowiących własność osób wymienionych w § 1, zajętych:
1) przez domy zakonne i kongregacje duchowne na potrzeby własne,
2) na internaty alumnów seminariów duchownych,
3) na domy księży emerytów,
4) na mieszkania biskupów, proboszczów i innych osób duchownych

ustala się według tabeli nr 1 stawek czynszowych przewidzianych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów za lokale mieszkalne (Dz. U. Nr 35, poz. 224).

2. Podatek od nieruchomości w stosunku do podstawy opodatkowania wynosi:
1) od budynków lub ich części wymienionych w ust. 1, położonych:
a) na obszarze miast - 4%,
b) na obszarze gmin - 0,5%,
2) od budynków lub ich części zajętych na pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne seminariów duchownych - 10%.
3. Od lokali zajętych na cele wymienione w ust. 1 nie pobiera się podatku od lokali.
§  5. Zwolnienia od podatków, o których mowa w § 1-3, oraz zasady ustalania wartości czynszowej określone w § 4 obowiązują od dnia 1 lipca 1975 r. i nie obejmują budynków lub ich części, w których wykonywana jest działalność gospodarcza.
§  6. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1963 r. w sprawie ustalania wartości czynszowej do celów wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od lokali dla budynków nie wynajętych i nie wydzierżawionych (Monitor Polski Nr 6, poz. 29) skreśla się § 2.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.