Całkowite lub częściowe zwolnienie nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.

Monitor Polski

M.P.1960.16.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lutego 1960 r.
w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od podatku od nabycia praw majątkowych odpłatne nabycie nieruchomości, jeżeli nabywcą jest b. właściciel nieruchomości wywłaszczonej lub sprzedanej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70), zwanej dalej "ustawą z dnia 12 marca 1958 r.", który, mimo przysługującego mu na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. prawa do otrzymania nieruchomości zamiennej, nie otrzymał takiej nieruchomości, lecz odszkodowanie pieniężne i nabycie nastąpiło w ciągu 2 lat od przyznania lub otrzymania odszkodowania.
2.
Przyznanie zwolnienia uzależnia się od przedstawienia i załączenia do aktu kupna nieruchomości zaświadczenia wydanego przez instytucję, która nabyła nieruchomość w trybie określonym w ustawie z dnia 12 marca 1958 r. Zaświadczenie takie powinno stwierdzać imię i nazwisko b. właściciela nieruchomości wywłaszczonej lub sprzedanej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 marca 1958 r., datę i wysokość ustalonego odszkodowania pieniężnego oraz termin wypłaty ostatniej raty odszkodowania bądź datę wypłaty całego odszkodowania.
3.
Zwolnienie przewidziane w ust. 1 nie przysługuje w przypadku gdy właściciel nieruchomości wywłaszczonej lub sprzedanej w trybie określonym w ustawie dnia 12 marca 1958 r. odmówił przyjęcia nieruchomości zamiennej.
Jeżeli kilka kolejnych przejść praw majątkowych w drodze spadku, nie poddanych opodatkowaniu, zostanie stwierdzonych pismem, opodatkowaniu podlega tylko ostatnie nabycie. Przepis niniejszy ma zastosowanie w przypadkach, gdy pismo takie zostanie wydane w okresie do dnia 31 grudnia 1963 r.
Przy nabyciu własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, wymiaru podatku od nabycia praw majątkowych dokonuje się, zaliczając nabywcę do klasy podatkowej wynikającej z osobistego stosunku nabywcy do osoby, która poprzednio była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia. Przepis niniejszy ma zastosowanie w przypadkach, gdy wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie został złożony do sądu do dnia 31 grudnia 1963 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 maja 1962 r. (M.P.62.44.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 maja 1962 r. (M.P.62.44.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.