Monitor Polski

M.P.2016.1181

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2016 r.

POROZUMIENIE
podpisane w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacyjnej Republiki Brazylii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami" uzgodniły, że członkowie rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej w Federacyjnej Republice Brazylii oraz Federacyjnej Republiki Brazylii w Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogli, na zasadzie wzajemności, wykonywać pracę zarobkową w Państwie przyjmującym zgodnie z przepisami tego Państwa i postanowieniami niniejszego Porozumienia.
Artykuł  1

Dla celów niniejszego Porozumienia określenie:

1. "wykonywanie pracy zarobkowej" oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej działalności zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą;
2. "członek personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego" oznacza pracownika Państwa wysyłającego skierowanego do pełnienia funkcji jako przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny oraz członka personelu administracyjno-technicznego misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego w Państwie przyjmującym, który nie jest obywatelem tego Państwa lub nie posiada w nim prawa stałego pobytu, zgodnie z definicjami zawartymi w artykule 1 litery e) oraz f) Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku oraz w artykule 1 ustęp 1 litery d) i e) Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 roku;
3. "członek rodziny" oznacza osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Państwa wysyłającego, która jest:
a) małżonkiem;
b) dzieckiem do 21 roku życia;
c) dzieckiem do 25 roku życia, które jest studentem instytucji kształcenia wyższego, uznanej przez Państwo przyjmujące;
d) dzieckiem upośledzonym fizycznie lub umysłowo i niezdolnym do samodzielnego utrzymania się.
Artykuł  2
1. W przypadku, gdy członek rodziny członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej postanowi podjąć pracę zarobkową na terenie Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wystosuje wniosek do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Stosunków Zagranicznych Federacyjnej Republiki Brazylii. Podobnie, w przypadku gdy członek rodziny członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Federacyjnej Republiki Brazylii postanowi podjąć pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii wystosuje wniosek do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. We wniosku, o którym mowa w ustępie 1, należy wskazać członka rodziny zamierzającego wykonywać pracę zarobkową w Państwie przyjmującym, a także zawrzeć krótką charakterystykę stanowiska, które będzie zajmował, informacje na temat potencjalnego pracodawcy oraz wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez właściwe organy Państwa przyjmującego, zgodnie z jego prawem wewnętrznym.
3. Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Stosunków Zagranicznych Federacyjnej Republiki Brazylii po sprawdzeniu, czy członek rodziny spełnia przesłanki określone w niniejszym Porozumieniu, najszybciej jak to będzie możliwe, poinformuje Ambasadę drugiej Umawiającej się Strony, że członek rodziny może wykonywać pracę na terytorium tego Państwa.
4. Członek rodziny będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy, innego niż zezwolenie będące przedmiotem niniejszego Porozumienia, w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w Państwie przyjmującym.
Artykuł  3
1. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie niniejszego Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Państwa przyjmującego na mocy artykułów 31 i 37 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku i innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające zrzeknie się immunitetu w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z wykonywania pracy;
2. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie niniejszego Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej Państwa przyjmującego na podstawie artykułów 31 i 37 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku i innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające wnikliwie rozważy każdą prośbę o zrzeczenie się takiego immunitetu. Jeżeli immunitet nie zostanie uchylony, członek rodziny utraci zezwolenie na wykonywanie pracy i będzie poproszony o opuszczenie terytorium Państwa przyjmującego.
Artykuł  4

Członek rodziny, który wykonuje pracę zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia, podlega przepisom o podatku dochodowym, ubezpieczeniu społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnym, obowiązującym w Państwie przyjmującym w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z wykonywaniem pracy w tym Państwie.

Artykuł  5
1. Niniejsze Porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny wykonywania pracy na stanowiskach, które według prawa wewnętrznego Państwa przyjmującego mogą być zajmowane tylko przez obywateli tego Państwa.
2. Niniejsze Porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny domagania się automatycznego uznania stopni, tytułów naukowych czy innych kwalifikacji. Ich uznawanie będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego Państwa przyjmującego.
Artykuł  6
1. Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Stosunków Zagranicznych Federacyjnej Republiki Brazylii o wszelkich zmianach dotyczących statusu członka rodziny wykonującego pracę.
2. Członek rodziny może wykonywać pracę do dnia:
1) w którym utracił status osoby pozostającej we wspólnocie domowej i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego zgodnie z niniejszym Porozumieniem lub;
2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub innej umowy przewidującej wykonywanie pracy lub;
3) zakończenia pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której zależy status tego członka rodziny.
3. Okres wykonywania pracy przez członka rodziny może zostać przedłużony w granicach przewidzianych w postanowieniach Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku lub innych właściwych umów międzynarodowych.
Artykuł  7

Zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane w formie pisemnej, drogą dyplomatyczną, za porozumieniem Stron i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami Artykułu 9.

Artykuł  8

Spory związane z niniejszym Porozumieniem będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji obu Stron, drogą dyplomatyczną.

Artykuł  9
1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z notyfikacji, którymi Stron poinformują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życie.
2. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może je wypowiedzieć w drodze notyfikacji, przekazanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Porozumienie traci moc obowiązującą po upływie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od otrzymania przez druga Stronę notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

Sporządzono w Brasilii, w dniu 26 listopada dwa tysiące 12 roku, w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.