§ 7. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  7.
1.
Odsprzedaż opakowań sprzedawanych nie fakturowanych następuje na podstawie porozumienia między dostawcą a odbiorcą po cenach zgodnych z obowiązującym cennikiem, pomniejszonych o 50%.
2.
W przypadku gdy odbiorcy lub jednostki im podległe sprzedają konsumentom opakowania wraz z towarem, odbiorcy obowiązani są - na żądanie dostawcy - do skupu tego rodzaju opakowań i do ich odsprzedaży dostawcom po ustalonych cenach skupu, powiększonych o marżę skupu.
3.
Odsprzedaży podlegają tylko opakowania nie uszkodzone, zewnętrznie i wewnętrznie czyste.