§ 5. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  5.
1.
Dostawca sprzedaje opakowanie fakturowane po cenach zgodnych z obowiązującym cennikiem.
2.
Odbiorca odsprzedaje dostawcy opakowanie fakturowane po cenach:
1)
ustalonych w ust. 1, gdy nadaje się do ponownego użytku bez przeprowadzania remontu,
2)
ustalonych w ust. 1, pomniejszonych o wartość uszkodzonych bądź brakujących elementów opakowania, według cen podanych w załączniku (poz. II, pkt 1-4).