§ 4. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  4.
1.
Odbiorca, który otrzymał artykuł w opakowaniu wymienionym w § 1 ust. 1, obowiązany jest opakowanie po jego opróżnieniu odsprzedać dostawcy, który obowiązany jest je nabyć. Odbiorca może być zwolniony od tego obowiązku w przypadku, gdy odsprzedaje otrzymany artykuł w tym samym opakowaniu innej jednostce.
2.
Odbiorca, który odsprzedaje artykuł w opakowaniu, powinien wskazać nabywcy, komu zwolnione opakowanie należy przesłać i kto za nie zapłaci.
3.
Dostawca może w umowie, dodatkowej dyspozycji, akceptacji zamówienia albo w fakturze wskazać odbiorcy jednostkę, której zwolnione opakowanie należy przesłać i która za to opakowanie zapłaci.
4.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę należności przez wskazanego przez siebie nabywcę opakowania.