§ 13. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  13.
1.
Jeżeli towar w opakowaniu został odebrany za składu lub zakładu dostawcy albo dostarczony przez niego własnymi środkami transportu, odbiorca powinien zbadać niezwłocznie opakowania i stwierdzić ewentualne wady i braki w formie protokołu, sporządzonego przy udziale przedstawiciela dostawcy.
2.
Jeżeli dostawa została dokonana obcymi środkami transportu, odbiorca powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 4 dni od dnia odbioru towaru, zbadać opakowania i w razie stwierdzenia braków lub wad - sporządzić komisyjnie protokół i zgłosić reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami, załączając jednocześnie odpis protokołu przyjęcia.
3.
O miejscu i czasie zamierzonego sporządzenia protokołu odbiorca powiadomi dostawcę z podaniem wartości uszkodzeń w takim terminie, by mógł on delegować swego przedstawiciela. Niestawienie się przedstawiciela dostawcy nie wstrzymuje sporządzenia protokołu.
4.
W przypadku różnicy zdań między przedstawicielami odbiorcy i dostawcy co do stanu opakowań odbiorca może wezwać biegłego.
5.
W przypadku potwierdzenia przez biegłego zastrzeżeń odbiorcy koszt ekspertyzy ponosi dostawca, w przeciwnym razie - odbiorca.
6.
W przypadku nieobecności przedstawiciela dostawcy przy sporządzaniu protokołu odbiorca powiadomi dostawcę o stwierdzonych protokolarnie wadach i brakach w terminie określonym w ust. 2 pod rygorem utraty roszczenia z tego tytułu.