§ 12. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  12.
1.
Jeżeli obowiązujące przepisy regulują tryb odbioru towaru i zgłaszania reklamacji dotyczących dostarczonego towaru, przepisy te stosuje się odpowiednio do odbioru opakowań przez odbiorcę i zgłaszania reklamacji dotyczących opakowań. W szczególności ustala się, że towar wysyłany jest atestowany łącznie z opakowaniami.
2.
W braku tych przepisów stosuje się zasady określone w § 13.