Branżowe warunki dostaw obiektów pływających przeznaczonych na eksport.

Monitor Polski

M.P.1964.3.9

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO ORAZ HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 25 listopada 1963 r.
w sprawie branżowych warunków dostaw obiektów pływających przeznaczonych na eksport. *

Na podstawie art. 3 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się branżowe warunki dostaw obiektów pływających przeznaczonych na eksport, zawarte w załączniku do zarządzenia.
2.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu lub załączniku do niego jest mowa o obiektach pływających, należy przez to rozumieć statki morskie oraz inne urządzenia zdolne do pływania na morzu i wodach z nim połączonych.
Przepisy §§ 20, 29, 34 branżowych warunków dostaw, zawartych w załączniku do zarządzenia, mają odpowiednie zastosowanie do dostaw w obrocie zagranicznym urządzeń i wyposażenia do obiektów pływających, realizowanych w ramach eksportu lub importu przez Centralę Morską Importowo-Eksportową "Centromor" również w tych przypadkach, gdy sprzedawcami lub odbiorcami tych urządzeń i wyposażenia są jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Ciężkiego inne niż stocznie.
Do umów zawartych przed wejściem w życie zarządzenia stosuje się postanowienia branżowych warunków dostaw zawartych w załączniku, jeżeli wykonanie umowy nastąpi po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAW OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH NA EKSPORT

Rozdział 1.

Postanowienia wstępne.

§  1.
Ilekroć w niniejszych branżowych warunkach dostaw jest mowa:
1)
o sprzedawcy - należy przez to rozumieć stocznię, wchodzącą w skład Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego,
2)
o nabywcy - należy przez to rozumieć Centralę Morską Importowo-Eksportową "Centromor",
3)
o odbiorcy - należy przez to rozumieć kontrahenta zagranicznego Centrali Morskiej Importowo-Eksportowej "Centromor",
4)
o jednostce nadrzędnej sprzedawcy - należy przez to rozumieć Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego,
5)
o jednostce zwierzchniej sprzedawcy - należy przez to rozumieć Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
6)
o jednostce zwierzchniej nabywcy - należy przez to rozumieć Ministerstwo Handlu Zagranicznego.
§  2.
1.
Sprzedawca i nabywca zawierają między sobą umowy dostawy na podstawie obowiązujących planów eksportu obiektów pływających bądź dokonanych między jednostką nadrzędną sprzedawcy a nabywcą uzgodnień dostaw, jak również na podstawie decyzji jednostki nadrzędnej sprzedawcy wyznaczającej sprzedawcę zobowiązanego do zawarcia takiej umowy.
2.
Jeżeli nabywca nie wystąpił w terminie ustalonym w uzgodnieniu dostaw z projektem umowy, sprzedawca wyznaczy mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni, do przedstawienia takiego projektu. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu uważa się, że nabywca zrezygnował z przyznanych mu w uzgodnieniu dostaw uprawnień.
§  3.
1.
Sprzedawca i nabywca mogą w umowie uzgodnić inne rodzaje i typy obiektów pływających oraz inne terminy dostaw, niż to wynika z uzgodnienia dostaw, jedynie za zgodą jednostki nadrzędnej sprzedawcy.
2.
Określenie przedmiotu umowy lub terminów dostawy odmiennie od zadań ustalonych w planie eksportu wymaga zgody jednostek zwierzchnich sprzedawcy i nabywcy.

Rozdział  2.

Zawarcie umowy dostawy.

§  4.
1.
Sprzedawca i nabywca zobowiązani są do ścisłej współpracy przy pertraktacjach z odbiorcami dla ustalenia treści kontraktów zagranicznych sprzedaży obiektów pływających.
2.
Umowy dostawy między nabywcą a sprzedawcą zawierane są w formie pisemnego potwierdzenia (parafowania) przez sprzedawcę kontraktów zagranicznych zawieranych przez nabywcę z odbiorcami oraz ewentualnych późniejszych zmian i uzupełnień tychże kontraktów.
§  5.
1.
Jeżeli między sprzedawcą a nabywcą nie ustalono inaczej, parafowanie kontraktu zagranicznego przez sprzedawcę oznacza zawarcie umowy między sprzedawcą a nabywcą w trybie § 2 ust. 2 ogólnych warunków dostaw towarów przeznaczonych na eksport, a tym samym wiążące przyjęcie do stosunków umownych między sprzedawcą a nabywcą wszelkich postanowień kontraktu, które mogą mieć zastosowanie w tych stosunkach przy dostawach obiektów pływających na eksport. W szczególności dotyczy to postanowień kontraktu zagranicznego w sprawie:
1)
zakresu dostawy,
2)
warunków technicznych obiektu pływającego,
3)
dopuszczalności zmian w ustalonych warunkach technicznych, zakresu dopuszczalnych robót dodatkowych, trybu ich akceptowania, rozliczeń,
4)
terminu dostawy i przejęcia ryzyka,
5)
prób technicznych,
6)
nadzoru nad budową obiektu pływającego,
7)
odbioru obiektu pływającego,
8)
uczestnictwa specjalistów sprzedawcy (inżynierów gwarancyjnych) przy eksploatacji obiektu pływającego w okresie gwarancyjnym.
2.
Sprzedawca i nabywca obowiązani są po podpisaniu kontraktu zagranicznego ustalić umową dodatkową postanowienia dotyczące ceny lub trybu jej określenia i sposobu zapłaty oraz pozostałe wzajemne zobowiązania w zakresie dostawy zakontraktowanych obiektów pływających.
§  6.
Jeżeli kontrakt zagraniczny w wyjątkowych przypadkach zawarty został przez nabywcę bez udziału sprzedawcy lub jego jednostki nadrzędnej, jak również jeżeli wprowadzono bez udziału sprzedawcy do stosunków umownych między odbiorcą a nabywcą dodatkowe postanowienia, poza przyjętymi w parafowanym kontrakcie zagranicznym - zawarcie umowy odbywa się wówczas w trybie rozdziału 1 ogólnych warunków dostaw towarów przeznaczonych na eksport, z uwzględnieniem postanowień niniejszych branżowych warunków dostaw.
§  7.
1.
W wyjątkowych przypadkach, gdy zawarcie umowy dostawy następuje przed podpisaniem kontraktu zagranicznego, sprzedawca i nabywca mogą, określając wstępnie przedmiot dostawy, ustalić, że ostateczne uzgodnienie szczegółowych warunków technicznych budowy obiektu pływającego nastąpi w okresie późniejszym.
2.
W razie nieprzedstawienia przez nabywcę w uzgodnionym terminie szczegółowych warunków technicznych, o których mowa w ust. 1, nabywca zobowiązany jest wyrównać sprzedawcy na ogólnych zasadach prawa powstałe w wyniku tego szkody, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.

Rozdział  3.

Dokumentacja.

§  8.
1.
Dokumentację niezbędną do oferowania obiektu pływającego dostarcza nabywcy sprzedawca lub inna jednostka wskazana przez jednostkę nadrzędną sprzedawcy.
2.
Dokumentację kontraktową oraz techniczno-konstrukcyjną obiektu pływającego dostarcza sprzedawca.
3.
Sprzedawca obowiązany jest sporządzić dokumentację techniczno-konstrukcyjną w terminie i zakresie ustalonych w umowie i przedstawić ją nabywcy do zatwierdzenia przez odbiorcę. Zatwierdzenie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej przez odbiorcę może nastąpić również w trakcie prowadzonych przy udziale przedstawiciela sprzedawcy pertraktacji handlowych z odbiorcą.

Rozdział  4.

Zmiany i ulepszenia wykonania obiektu pływającego.

§  9.
Jeżeli w kontrakcie z odbiorcą zagranicznym nie postanowiono inaczej, do zmian i ulepszeń wykonania obiektu pływającego stosuje się przepisy § 10.
§  10.
1.
Sprzedawca obowiązany jest na żądanie nabywcy zaniechać wykonania niektórych elementów obiektu pływającego, jeżeli nie powoduje to pogorszenia sprawności technicznej obiektu pływającego, lub wykonać dodatkowo nowe elementy, jeżeli te żądania nabywcy nie wykraczają poza zakres umowy lub dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej. Wykonanie tych prac dodatkowych nie upoważnia sprzedawcy do przesunięcia terminu wykonania dostawy.
2.
Wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza zakres umowy lub dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej wymaga odrębnego porozumienia między stronami.
3.
Zmiany i ulepszenia, mające na celu podniesienie jakości wykonania poszczególnych elementów obiektu pływającego lub spełnienie uzasadnionych wymagań odbiorcy, które nie wpływają w zasadniczy sposób na wartość, koszty lub terminy budowy obiektu pływającego, będą wykonane przez sprzedawcę nieodpłatnie, zgodnie ze stosowaną w budownictwie okrętowym praktyką.
4.
Wprowadzenie ulepszeń wynikających z postępu technicznego powinno następować przede wszystkim z inicjatywy sprzedawcy w porozumieniu z nabywcą i przy stosowaniu zasady żądania dodatkowej zapłaty jedynie w uzasadnionych przypadkach.
5.
Jeżeli sprzedawca i nabywca nie mogą osiągnąć między sobą porozumienia co do wykonania prac dodatkowych i ich skutków, w szczególności co do zakresu i terminów wykonania tych prac oraz wpływu wykonania prac na termin dostawy obiektu pływającego, powinni oni niezwłocznie przedstawić sprawę do rozstrzygnięcia przez nabywcę i jednostkę nadrzędną sprzedawcy lub jednostki zwierzchnie sprzedawcy i nabywcy.
6.
Przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia jednostkom, o których mowa w ust. 5, nie ma wpływu na obowiązek sprzedawcy wykonania zleconych prac dodatkowych i zamówionego obiektu pływającego, jeżeli rozbieżności dotyczą wyłącznie terminów przeprowadzenia tych prac dodatkowych.

Rozdział  5.

Dostawy wyposażenia i urządzeń z importu do obiektów pływających przeznaczonych na eksport.

§  11.
1.
W umowie dodatkowej, o której mowa w § 5 ust. 2, sprzedawca i nabywca powinni ustalić zakres dostaw importowych podstawowego wyposażenia i urządzeń, niezbędnych do budowy obiektu pływającego, objętego umową, które mają być importowane przez nabywcę.
2.
Jeżeli określone wyposażenie i urządzenia mają być importowane przez nabywcę, w umowie dostawy obiektów pływających należy jednocześnie ustalić terminy dostaw tych urządzeń i wyposażenia, a także terminy składania przez sprzedawcę nabywcy zamówień na te dostawy. W umowie strony mogą uzgodnić, że ostateczne terminy składania zamówień i wykonania dostawy zostaną ustalone w okresie późniejszym.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy między stronami uzgodniono przeprowadzenie prac dodatkowych zgodnie z § 10.
4.
W razie:
1)
opóźnienia w złożeniu przez sprzedawcę zamówienia na wyposażenie i urządzenia, które miały być dostarczone przez nabywcę z importu,
2)
opóźnienia dostawy wyposażenia i urządzeń zamówionych przez sprzedawcę zgodnie z ust. 1, 2, 3,
3)
niedostarczenia zamówionego wyposażenia i urządzeń,
4)
dostarczenia wyposażenia i urządzeń z wadami -

strony powinny bez zwłoki podjąć kroki dla zapewnienia terminowej dostawy obiektu pływającego. W razie zagrożenia terminu dostawy nabywca przy udziale sprzedawcy powinien podjąć starania w celu uwolnienia się od odpowiedzialności w stosunku do odbiorcy.

5.
Jeżeli strony nie są zgodne co do terminu wykonania dostawy zamówionego obiektu pływającego na eksport, na skutek niewłaściwego wykonania przez nabywcę dostaw wyposażenia i urządzeń z importu dla tego obiektu, wówczas sprawę tę powinny bez zwłoki przedstawić do rozstrzygnięcia przez jednostkę nadrzędną sprzedawcy i nabywcę lub jednostki zwierzchnie sprzedawcy i nabywcy. W takich przypadkach rozstrzygnięcie rozbieżności strony mogą powierzyć również zespołowi rzeczoznawców, powołanemu w sposób określony w § 33.
6.
Jeżeli wada lub zwłoka w dostawie przez nabywcę wyposażenia lub urządzeń z importu może stać się bezpośrednią przyczyną zagrożenia terminowej dostawy obiektu pływającego, jednostka zwierzchnia sprzedawcy na wniosek jego jednostki nadrzędnej podejmie w porozumieniu z jednostką zwierzchnią nabywcy środki zaradcze w celu:
1)
usunięcia zagrożenia terminu wykonania obiektu pływającego przez zapewnienie sprzedawcy dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych,
2)
zwolnienia sprzedawcy od ujemnych następstw, mogących dla niego wyniknąć wskutek niewykonania lub nieterminowego wykonania planu produkcji,
3)
zwolnienia sprzedawcy od następstw, wynikających z jego obowiązku zapłacenia odszkodowania w wysokości, w jakiej nabywca będzie zmuszony zapłacić odbiorcy za opóźnienie dostawy obiektu pływającego.

Rozdział  6.

Jakość obiektów pływających.

§  12.
Wykonany obiekt pływający powinien odpowiadać warunkom ustalonym w umowie, w zatwierdzonej dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej oraz w dodatkowych porozumieniach zawartych między sprzedawcą a nabywcą.

Rozdział  7.

Nadzór nad budową i odbiór obiektu pływającego.

§  13.
1.
Nabywca może ustanowić nadzór nad budową zamówionego obiektu pływającego, wykonywany przez osoby lub instytucje przez niego upoważnione.
2.
Sposób wykonywania nadzoru, zakres uprawnień osób lub instytucji sprawujących nadzór, jak również sposób zgłaszania i załatwiania wniosków i zastrzeżeń tych osób i instytucji, strony ustalają w umowie lub odrębnym porozumieniu.
3.
Sprzedawca obowiązany jest uwzględnić uzasadnione wnioski i zastrzeżenia osób lub instytucji sprawujących nadzór, a w razie rozbieżności zdań - bezzwłocznie przedstawić sporne zagadnienia nabywcy w celu ich wspólnego rozstrzygnięcia.
4.
Powstałe w związku z wykonywanym nadzorem sprawy sporne powierzane są do rozstrzygnięcia towarzystwu klasyfikacyjnemu.
§  14.
1.
Przekazanie obiektu pływającego przez sprzedawcę odbywa się po próbach zdawczo-odbiorczych, przeprowadzonych według uzgodnionego między stronami i towarzystwem klasyfikacyjnym programu prób.
2.
W próbach zdawczo-odbiorczych uczestniczą przedstawiciele sprzedawcy i nabywcy oraz przedstawiciele odbiorcy.
3.
Nabywca może uzgodnić ze sprzedawcą, aby przekazania obiektu pływającego odbiorcy w imieniu nabywcy dokonali przedstawiciele sprzedawcy.
§  15.
1.
Sprzedawca obowiązany jest usunąć w możliwie najkrótszym czasie wady i usterki, stwierdzone w obiekcie pływającym w czasie prób zdawczo-odbiorczych.
2.
Jeżeli w czasie prób zdawczo-odbiorczych zostało stwierdzone, że obiekt pływający przekracza dopuszczalną kontraktową tolerancję w zakresie podstawowych warunków technicznych, zastrzeżonych w kontrakcie (jak w szczególności właściwa nośność, stateczność, zanurzenie, szybkość, zużycie paliwa), a sprzedawca nie podejmuje się w terminie ustalonym w umowie osiągnąć tych warunków - wówczas nabywca może odstąpić od umowy z winy sprzedawcy.
§  16.
Po zakończeniu prób zdawczo-odbiorczych i usunięciu stwierdzonych wad i usterek przedstawiciele sprzedawcy, nabywcy i odbiorcy spisują protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być sporządzony najpóźniej w ciągu trzech dni po stwierdzeniu, że wykonany obiekt odpowiada umowie i jest gotów do eksploatacji.
§  17.
1.
Dostawę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego obiektu pływającego.
2.
Dostawa następuje loco stocznia sprzedawcy.
§  18.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabywca powinien odebrać we wcześniejszym, wspólnie uzgodnionym terminie obiekt pływający, którego budowa zakończona została przed terminem ustalonym w umowie, oraz odpowiednio wcześniej zapłacić cenę za ten obiekt.
§  19.
1.
W razie zwłoki nabywcy w odbiorze obiektu pływającego w terminie ustalonym w umowie, sprzedawca wyznacza nabywcy dodatkowy termin do dokonania odbioru, a po upływie tego terminu może domagać się zapłaty ceny na podstawie faktury, sporządzonego przez niego protokołu gotowości obiektu pływającego i dokumentów klasyfikacyjnych, pod warunkiem że sprzedawca dopełnił we właściwym czasie wszelkich obowiązków przewidzianych umową w zakresie powiadomienia nabywcy lub odbiorcy o gotowości obiektu do odbioru.
2.
Zapłata przez nabywcę ceny za obiekt pływający przed jego odbiorem nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku zwrotu tej ceny, gdyby się okazało, że obiekt pływający nie odpowiada warunkom kontraktu i że z tego powodu nabywca zasadnie odstępuje od umowy z winy sprzedawcy.
3.
Uzasadnione koszty sprzedawcy powstałe w związku z nieodebraniem przez nabywcę obiektu pływającego w wyznaczonym terminie zostaną pokryte przez nabywcę.

Rozdział  8.

Rękojmia za wady fizyczne oraz gwarancja.

§  20.
Sprzedawca odpowiada wobec nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji w takim zakresie, w jakim nabywca odpowiada wobec odbiorcy na podstawie kontraktu parafowanego przez sprzedawcę lub potwierdzonego późniejszą umową.
§  21.
Jeżeli w kontrakcie lub w umowie nie ustalono zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji oraz trybu reklamacji, mają zastosowanie przepisy §§ 22 do 29.
§  22.
1.
Sprzedawca odpowiada za wady obiektu pływającego ujawnione w okresie gwarancyjnym, w szczególności za jakość materiałów zastosowanych do jego budowy, wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacją techniczno-konstrukcyjną, a także za właściwości, jak stateczność, nośność, zanurzenie, szybkość, zużycie paliwa, które zostały określone w umowie lub w dodatkowych porozumieniach.
2.
Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego obiektu pływającego.
§  23.
1.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku normalnego zużycia części obiektu pływającego w czasie eksploatacji, jak również za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowej obsługi obiektu pływającego.
2.
Sprzedawca nie odpowiada również za skutki zaniedbań odbiorcy po ujawnieniu wady, które spowodowały konieczność rozszerzenia naprawy.
§  24.
1.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wad w dostarczonym obiekcie pływającym, sprzedawca obowiązany jest do usunięcia na własny koszt tych wad, za które odpowiada zgodnie z warunkami gwarancji.
2.
Usunięcia wad dokonuje się z reguły w stoczni krajowej wskazanej przez sprzedawcę. W tym celu sprzedawca i nabywca ustalają miedzy sobą termin dostarczenia obiektu pływającego do stoczni krajowej.
3.
Jeżeli sprzedawca odmawia dokonania napraw gwarancyjnych albo gdy wykonanie takich napraw przez sprzedawcę w stoczni krajowej byłoby ekonomicznie nieuzasadnione lub niemożliwe (znaczna odległość stoczni krajowej od miejsca eksploatacji albo tego rodzaju wady, które uniemożliwiają dostarczenie obiektu pływającego do stoczni krajowej), wówczas nabywca może po porozumieniu się ze sprzedawcą zlecić wykonanie napraw gwarancyjnych na koszt sprzedawcy osobom trzecim. Uznanie przez nabywcę roszczeń odbiorcy z tytułu gwarancji powinno być uzgodnione miedzy nabywcą a sprzedawcą.
§  25.
Okres gwarancyjny przedłuża się o czas, przez który obiekt pływający nie był w eksploatacji na skutek przeprowadzenia napraw, o ile wycofany był z eksploatacji na okres dłuższy niż 14 dni.
§  26.
1.
Nabywca obowiązany jest pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji zgłosić niezwłocznie sprzedawcy wniesioną przez odbiorcę reklamację zgodnie z postanowieniami umowy.
2.
Reklamacja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie żądania, a także określać miejsce, czas i przyczyny powstałych wad. Do reklamacji powinna być dołączona opinia inżyniera gwarancyjnego (jeżeli był ustanowiony i delegowany na obiekt pływający) i ewentualnie opinia odpowiedniego towarzystwa klasyfikacyjnego.
§  27.
Nabywca obowiązany jest zwrócić sprzedawcy na jego żądanie i koszt wymienione na nowe w ramach gwarancji wadliwe urządzenia i ich części.
§  28.
1.
Strony mogą ustalić obowiązek delegowania przez sprzedawcę inżyniera gwarancyjnego, który będzie obecny przy eksploatacji obiektu pływającego przez odbiorcę w okresie gwarancyjnym.
2.
Koszty dewizowe delegowania inżyniera gwarancyjnego na obiekt pływający ponosi nabywca.
3.
Zakres praw i obowiązków inżyniera gwarancyjnego strony ustalają w odrębnej instrukcji.
§  29.
Nabywca odpowiada wobec sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za dostarczone z importu urządzenia i wyposażenie na obiekty pływające przeznaczone na eksport w takim zakresie, w jakim wobec nabywcy odpowiada dostawca zagraniczny.

Rozdział  9.

Cena i sposób zapłaty.

§  30.
1.
Ceny za dostarczone przez sprzedawcę obiekty pływające ustalane są według zasad określonych przez właściwe organy.
2.
Zakres rzeczowy dostawy, który stanowi podstawę do ustalenia wysokości ceny, wynika z umowy dostawy i zatwierdzonej dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej.
3.
Uzgodnione między stronami ograniczenie lub rozszerzenie zakresu prac wywiera wpływ na wysokość ceny obiektu pływającego.
4.
Uzasadnione koszty dokumentacji ofertowej, kontraktowej i techniczno-konstrukcyjnej, poniesione przez sprzedawcę w związku z daną dostawą, są wliczane do ogólnej kalkulacji ceny dostawy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 ust. 3 i 4.
5.
Przed rozpoczęciem pertraktacji kontraktowych z odbiorcą sprzedawca obowiązany jest na żądanie nabywcy, sporządzić wstępną kalkulację ceny krajowej obiektu pływającego, umożliwiającą nabywcy dokonanie analizy efektywności transakcji eksportowej.
§  31.
W razie wykonywania uzasadnionych prac dodatkowych strony obowiązane są sporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do dokonania zapłaty za te prace.
§  32.
Zapłata należności za dostarczony obiekt pływający następuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po przedstawieniu nabywcy rachunku wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Rozdział  10.

Polubowne załatwianie sporów.

§  33.
1.
Jeśli miedzy stronami powstaną rozbieżności co do następstw, jakie dla wzajemnych praw i obowiązków pociąga za sobą niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez jedną ze stron jej zobowiązań wynikających z umowy dostawy obiektu pływającego lub umowy dostawy wyposażenia i urządzeń z importu bądź umowy w przedmiocie dokumentacji - rozbieżności takie powinny być przekazywane do rozstrzygnięcia między jednostką nadrzędną sprzedawcy a nabywcą.
2.
Rozstrzygnięcie rozbieżności, o których mowa w ust. 1, zwłaszcza wymagających oceny technicznej, strony mogą powierzyć wspólnie wyznaczonemu rzeczoznawcy lub zespołowi rzeczoznawców, którego członków wyznaczają po jednym strony, przewodniczącego zaś wybierają wyznaczeni członkowie.
3.
Tryb postępowania przewidziany w ust. 1 i 2 nie wyłącza drogi postępowania arbitrażowego.

Rozdział  11.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§  34.
Zasady i wysokość odszkodowań między stronami za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, objętych branżowymi warunkami dostaw, zostaną uregulowane w drodze porozumienia pomiędzy jednostką nadrzędną sprzedawcy a nabywcą. Porozumienie to wymaga zatwierdzenia przez jednostki zwierzchnie stron. Zasady i wysokość odszkodowań mogą być w porozumieniu uregulowane odmiennie niż w ogólnych warunkach dostaw, związanych z obrotem z zagranicą.
* Z dniem 1 stycznia 1967 r. moc obowiązywania nin. zarządzenia została przedłużona do dnia 30 czerwca 1967 r., zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie.