Branżowe warunki dostaw nawozów sztucznych.

Monitor Polski

M.P.1963.14.80

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
z dnia 1 lutego 1963 r.
w sprawie branżowych warunków dostaw nawozów sztucznych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia "Branżowe warunki dostaw nawozów sztucznych produkcji krajowej, produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze, przeznaczonych na cele rolnicze".
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAW NAWOZÓW SZTUCZNYCH PRODUKCJI KRAJOWEJ, PRODUKOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE I SPÓŁDZIELCZE, PRZEZNACZONYCH NA CELE ROLNICZE

§ 1. 1
1.
Niniejsze branżowe warunki regulują stosunki prawne w zakresie umów dostawy pomiędzy przedsiębiorstwami państwowymi i spółdzielczymi produkującymi nawozy sztuczne, zwanymi w dalszym ciągu «dostawcami», a jednostkami gospodarki uspołecznionej nabywającymi je na cele rolnicze, zwanymi w dalszym ciągu «odbiorcami».
2.
Ilekroć w branżowych warunkach jest mowa:
1)
o «Agrochemie», należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Sztucznych,
2)
o «zamawiającym», należy przez to rozumieć jednostkę gospodarki uspołecznionej składającą zamówienia w imieniu grupy odbiorców.
§  2. 2
Zamówienia na dostawy nawozów sztucznych zamawiający lub odbiorcy składają nie później niż na 30 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa, jednostce, na która nałożony został obowiązek zawarcia umowy (art. 397 i następne Kodeksu cywilnego), a jeżeli taki obowiązek zawarcia umowy nie został nałożony, kierują zamówienia do «Agrochemu», który zobowiązany jest przesłać je właściwemu dostawcy dla zawarcia przez niego umowy.
§  3.
W razie niezłożenia zamówienia w terminie określonym w § 2 "Agrochem" może je przyjąć, jeżeli istnieje możliwość jego wykonania, przesunąć jego wykonanie w porozumieniu z zamawiającym lub odbiorcą na okres następny lub zwrócić jako nie przyjęte.
§  4.
1.
Zamówienia, o których mowa w § 2 i § 3, powinny być złożone w 6 egzemplarzach na ustalonych dla nawozów sztucznych formularzach dokładnie wypełnionych wyłącznie na ładunki całowagonowe:
1)
na każdy miesiąc, w którym ma nastąpić wysyłka,
2)
na każdy rodzaj i asortyment nawozów sztucznych,
3)
na każdy adres wysyłkowy.
2.
Jeżeli złożone zamówienie nie zawiera wszystkich potrzebnych danych bądź wymaga uzupełnień lub wyjaśnień, za dzień otrzymania zamówienia uważa się dzień otrzymania uzupełnień lub wyjaśnień.
3.
Wszelkie zmiany dotyczące terminu lub miejsca dostawy powinny być dokonywane przed początkiem miesiąca, w którym ma nastąpić dostawa.
§  5. 3
1.
«Agrochem» zawiadamia zamawiającego lub odbiorcę nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia o zastrzeżeniach do zamówienia bądź przesyła je do dostawcy zgodnie z § 2 na 15 dni przed miesiącem, w którym ma nastąpić dostawa. Równocześnie jedną kopię zamówienia «Agrochem» przesyła do zamawiającego lub odbiorcy, wskazując mu dostawcę właściwego do zawarcia umowy.
2.
Dostawca obowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia zawrzeć umowę lub odmówić jej zawarcia, informując o tym «Agrochem».
§  6. 4
Zmiana rodzaju nawozu sztucznego może być dokonana tylko za zgodą odbiorcy, natomiast dostawca ma prawo w razie konieczności dostarczyć ten sam nawóz sztuczny o innej procentowości niż zamówiono bez uzyskania zgody odbiorcy. O zmianie procentowości dostawca ma obowiązek zawiadomić "Agrochem".
§  7. 5
W razie niemożności zachowania obowiązującej normy lub warunków technicznych przyjętych za podstawę do określania jakości danego nawozu sztucznego, dostawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym odbiorcę oraz "Agrochem". W tym wypadku odbiorca ma prawo odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania.
§  8.
1.
Dostawca obowiązany jest postawić do dyspozycji odbiorcy towar we właściwym opakowaniu. Jakość worków używanych do opakowania poszczególnych rodzajów nawozów sztucznych powinna odpowiadać obowiązującym normom lub warunkom technicznym.
2.
Obowiązek wysłania (wydania) towaru w opakowaniu nie dotyczy przypadków, gdy zamówienie zostało przyjęte na towar luzem.
§  9.
Dla zapewnienia pełnego wykorzystania podstawianych wagonów:
1)
o nośności wyższej niż zamówiona - dostawca może przy realizacji przekroczyć tonaż zamówienia w ilości nie przewyższającej 20%, a odbiorca obowiązany jest cały towar odebrać i zapłacić należność,
2) 6
o nośności niższej niż zamówiona - dostawca może przy realizacji nie wykonać pełnego tonażu zamówienia w ilości do 20% bez obowiązku dodatkowego dostarczenia brakującej ilości.
§  10.
Przekroczenie lub zmniejszenie tonażu zamówienia w granicach określonych w § 9 nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty przez dostawcę odszkodowań.
§  11.
1. 7
Dostawca najpóźniej następnego dnia po oddaniu przesyłki do przewozu zawiadamia odbiorcę o wysyłce towaru awizem wysyłkowym, wysłanym pod adresem, pod którym dostawa została wysłana. W awizie należy podać:
1)
datę i miejsce wystawienia awiza,
2)
nazwę i adres dostawcy,
3)
wyrazy "nawóz sztuczny",
4)
nazwę nawozu sztucznego,
5)
określenie jakościowe istotnych składników nawozu sztucznego,
6)
wagę,
7)
numer zamówienia,
8)
datę wysyłki i numery wagonów (przy wysyłce kolejowej),
9)
rodzaj i ilość opakowań,
10)
nazwę i adres odbiorcy, któremu nawóz wysłano,
11)
podpis i pieczęć lub inny znak dostawcy.
2. 8
(skreślony).
§  12.
1.
Uważa się, że zobowiązanie dostawcy wynikające z umowy zostało wykonane, gdy przedmiot dostawy został w ustalonym terminie:
1)
oddany do przewozu przedsiębiorstwu, do którego zakresu działania należy przewóz towarów,
2) 9
przygotowany do odbioru u dostawcy, jeżeli miał być odebrany własnymi środkami odbiorcy, a dostawca zawiadomił odbiorcę o dniu, w którym towar powinien być odebrany.
2. 10
Dla pewnych kategorii dostaw, uzgodnionych uprzednio z "Agrochemem", dostawcy będą telegraficznie zawiadamiać odbiorcę, na jego koszt, o wysłaniu wagonu w celu umożliwienia mu przygotowania się do odbioru towaru.
§  13.
1. 11
Oczywiste uszkodzenia i braki ilościowe przedmiotu dostawy, które mogą być natychmiast zauważone przy fizycznym odbiorze towaru przez odbiorcę, powinny być niezwłocznie stwierdzone przy zachowaniu trybu przewidzianego w ogólnych warunkach umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
2.
Odbiór jakościowy dokonywany jest w magazynie odbiorcy najpóźniej w terminie 6 dni od daty otrzymania towaru.
3.
Przedmiotem odbioru jakościowego jest towar wraz z opakowaniem.
4.
Ujawnienie wad lub braków, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia dostawcy od rękojmi za wady, które ujawnione zostaną w czasie odbioru jakościowego.
5. 12
Protokół reklamacyjny o stwierdzonych wadach i uszkodzeniach oraz brakach ilościowych należy przesłać do dostawcy z kopią do "Agrochemu".
6.
Odbiorca traci roszczenia z tytułu wad jakościowych lub braków ilościowych, jeżeli o stwierdzeniu wad lub braków ilościowych nie zawiadomi dostawcy i "Agrochemu" niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.
§  14.
1.
Zakwestionowany przez odbiorcę co do jakości przedmiot dostawy powinien być przeklasyfikowany w pomieszczeniu odbiorcy przy udziale przedstawiciela dostawcy, chyba że odbiorca sprzeciwi się z uzasadnionych powodów przeklasyfikowaniu przedmiotu dostawy w swoich pomieszczeniach. W szczególności odbiorca może się sprzeciwić przeklasyfikowaniu przedmiotu dostawy w razie braku pomieszczeń magazynowych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności lub w razie niemożności uzgodnienia terminu ich przeprowadzenia.
2.
Dostawca obowiązany jest zaspokoić roszczenia odbiorcy z tytułu rękojmi za wady w terminie określonym przez strony umową. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od daty uznania reklamacji odbiorcy lub wydania orzeczenia o jakości towaru stanowiącego przedmiot sporu, pod rygorem odstąpienia przez odbiorcę od umowy z winy dostawcy.
3. 13
Przeklasyfikowane towaru lub obniżenie ceny nie może nastąpić nawet za zgodą stron w razie wydania przez organ właściwy do przeprowadzania tego rodzaju ekspertyz orzeczenia ustalającego, że:
1)
towar nie nadaje się do obrotu, lecz tylko do przerobu,
2)
doprowadzenie towaru do jakości przewidzianej obowiązującymi przepisami jest technicznie możliwe i ze względów gospodarczych pożądane.
4. 14
Wszelkie koszty związane z przeklasyfikowaniem przedmiotu dostawy lub obniżeniem jego ceny ponosi dostawca niezależnie od obowiązku zapłacenia kary umownej lub odszkodowania, jeżeli poniesiona szkoda jest większa od kary umownej.
§  15. 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych branżowych warunkach umów dostawy obowiązuje zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 57, poz. 276).
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
2 Załącznik § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
3 Załącznik § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
4 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
5 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
6 Załącznik § 9 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
7 Załącznik § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
8 § 11 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
9 Załącznik § 12 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
10 Załącznik § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
11 Załącznik § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
12 Załącznik § 13 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
13 Załącznik § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
14 Załącznik § 14 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
15 Załącznik § 15 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. (M.P.67.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.