Bliższe określenie tytułów magistra nadawanych absolwentom wyższych szkół artystycznych.

Monitor Polski

M.P.1963.71.352

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 3 września 1963 r.
w sprawie bliższego określenia tytułów magistra nadawanych absolwentom wyższych szkół artystycznych.

Na podstawie art. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. Nr 20, poz. 88) oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
Tytuł magistra wymieniany w dyplomach ukończenia studiów wyższych, wydawanych przez wyższe szkoły artystyczne, otrzymuje bliższe określenie - magister sztuki.
Przepisy § 1 odnoszą się do dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez wyższe szkoły artystyczne na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. Nr 20, poz. 88) i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) oraz na zasadach ustalonych w regulaminie studiów.
1.
Osoby, które posiadają dyplomy (świadectwa równorzędne) stwierdzające ukończenie wyższych studiów artystycznych w jednej ze szkół wymienionych w przepisie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych, mają prawo do używania tytułu magistra (§ 1), jeżeli spełniają warunki określone w tym przepisie.
2.
Używanie tytułu magistra (ust. 1) uzależnione jest od stwierdzenia przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, że posiadacz dyplomu (świadectwa równorzędnego) odpowiada warunkom określonym w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych. Uprawnienia w tym zakresie mogą być przekazane właściwej wyższej szkole artystycznej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.