Bilansowanie i rozdzielnictwo oleju lnianego, oleju rycynowego technicznego, kwasów porafinacyjnych oraz kwasów cytrynowego i mlekowego.

Monitor Polski

M.P.1963.4.15

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1963 r.

UCHWAŁA Nr 6
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1963 r.
w sprawie bilansowania i rozdzielnictwa oleju lnianego, oleju rycynowego technicznego, kwasów porafinacyjnych oraz kwasów cytrynowego i mlekowego.

W celu dalszego wzmożenia oszczędności w zakresie gospodarowania olejem lnianym, olejem rycynowym technicznym, kwasami porafinacyjnymi oraz kwasami cytrynowym i mlekowym - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Ministrowi Przemysłu Chemicznego powierza się bilansowanie oleju lnianego, oleju rycynowego technicznego i kwasów porafinacyjnych oraz rozdzielnictwo oleju lnianego i oleju rycynowego technicznego.
2.
Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu powierza się bilansowanie kwasu cytrynowego i kwasu mlekowego oraz rozdzielnictwo kwasu cytrynowego.
W związku z przepisem § 1 wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr 70, poz. 329, z 1961 r. Nr 76, poz. 320 oraz z 1962 r. Nr 67, poz. 313):
1)
w gałęzi 09 (Przemysł chemiczny), pod lp. 31 "Kwas cytrynowy", w kolumnach 5 i 6 wyrazy "Ministerstwo Przemysłu Chemicznego" zastępuje się wyrazami "Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu", a w kolumnie 7 wyrazy "Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami" - wyrazami "Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego";
2)
w gałęzi 20 (Przemysł spożywczy), pod lp. 4 "olej lniany" w kolumnach 5 i 6 wyrazy "Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu" zastępuje się wyrazami "Ministerstwo Przemysłu Chemicznego", a w kolumnie 7 wyrazy "Zjednoczenie Przemysłu Olejarskiego" - wyrazami "Przedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami";
3)
w gałęzi 20 (Przemysł spożywczy) dodaje się lp. 4a w następującym brzmieniu:
Lp.Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1961-1965Nazwa wyrobuJednostka miaryOpracowuje projekt bilansuRozdzielaWłaściwa jednostka zbytu
1234567
4a203-023olej rycynowy technicznytonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoZjednoczenie Przemysłu Środków Piorących i Kosmetyków
4)
do kategorii głównych imiennych odbiorców oleju rycynowego technicznego zalicza się:

- Ministerstwo Przemysłu Chemicznego,

- Ministerstwo Przemysłu Lekkiego,

- Komitet Drobnej Wytwórczości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.