Bilanse materiałowe i rozdzielnictwo.

Monitor Polski

M.P.1960.70.329

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

UCHWAŁA Nr 262
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1960 r.
w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

W związku z § 1 pkt 13, 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 171) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Bilanse materiałowe oraz wnioski co do zmian tych bilansów, jak również wnioski co do sposobu wykorzystania rezerw bilansowych oraz nadwyżek powstałych w toku wykonywania planu zatwierdzają w zakresie artykułów:
1)
wymienionych w załączniku nr 1 - Rada Ministrów, a w przypadkach określonych w ust. 2 - Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
2)
wymienionych w załączniku nr 2 - Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
3)
pozostałych artykułów - właściwi ministrowie.
2.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zatwierdza wnioski co do wykorzystania rezerw i nadwyżek (ust. 1) artykułów, których bilanse zatwierdza Rada Ministrów, o ile te rezerwy i nadwyżki stanowią do 5% ogólnego przychodu bilansowego.
3.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów może przekazać czasowo swoje uprawnienia (ust. 1 i 2) właściwym ministrom, określając artykuły i granice procentowe, w zakresie których mogą oni dokonywać zmian bilansów tych artykułów oraz decydować o sposobie wykorzystania ich rezerw bilansowych i nadwyżek powstałych w toku wykonywania planu.
4.
Ministrowie mogą upoważniać dyrektorów podległych zjednoczeń do zatwierdzania bilansów niektórych artykułów (ust. 1 pkt 3).
1.
Projekty planów rozdziału w zakresie artykułów rozdzielanych przez:
1)
ministerstwa - zatwierdzają właściwi ministrowie lub upoważnieni przez nich dyrektorzy zjednoczeń,
2)
Komisję Planowania przy Radzie Ministrów - zatwierdza Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
3)
Radę Ministrów - zatwierdza Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zgodnie z zatwierdzonymi bilansami materiałowymi tych artykułów.
2.
Przepis ust. 1 oraz § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian planów rozdziału, jak również do decyzji w sprawie sposobu wykorzystania rezerw bilansowych i nadwyżek powstałych w toku wykonywania planu. Decyzje co do wykorzystania rezerw i nadwyżek artykułów rozdzielanych przez Radę Ministrów, gdy łączna suma rezerw i nadwyżek przekracza 5% ogólnego przychodu bilansowego, wydaje Prezes Rady Ministrów.
Decyzje ministrów co do wykorzystania rezerw bilansowych i nadwyżek powstałych w toku wykonywania planu poszczególnych artykułów nie mogą naruszać przepisów o wykorzystaniu rezerw grup tych artykułów, których bilanse lub plany rozdziału zatwierdza Rada Ministrów albo Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Projekty bilansów materiałów powinny być opracowane na wszystkie artykuły mające zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej, a w każdym razie na artykuły ustalone w nomenklaturze poszczególnych części Narodowego Planu Gospodarczego.
1.
Projekty bilansów materiałowych oraz wnioski co do zmian tych bilansów i sposobu wykorzystania nadwyżek powstałych w toku wykonywania planu opracowują ministerstwa nadzorujące głównych dostawców (ministerstwa - dostawcy) lub upoważnione przez nich zjednoczenia.
2.
Przez zmiany bilansów materiałowych należy rozumieć nie tylko zmiany sum przychodu i rozchodu bilansów, lecz również zmiany poszczególnych pozycji bilansowych.
3.
Bilanse materiałowe powinny obejmować produkcję wszystkich dostawców. Przy opracowywaniu bilansów materiałowych należy stosować przepisy uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o współpracy i koordynacji branżowej (Monitor Polski Nr 56, poz. 268).
1.
Bilanse materiałowe powinny zapewniać zaspokojenie potrzeb całej gospodarki narodowej w proporcjach wynikających z Narodowego Planu Gospodarczego.
2.
Ministerstwa-dostawcy obowiązani są prowadzić analizę zużycia materiałów w kraju z punktu widzenia zadań wynikających z Narodowego Planu Gospodarczego i zapewniać dostawy tych materiałów proporcjonalnie do potrzeb.
3.
Ministerstwa-dostawcy powinni dążyć do zabezpieczenia w bilansach materiałowych potrzeb różnych odbiorców pozarynkowych (drobni odbiorcy) co najmniej w stosunku proporcjonalnym do ogólnego wzrostu przychodu materiałowego, chyba że zmniejszenie zaopatrzenia jest uzasadnione planami tych odbiorców lub zmianą kierunków zużycia materiałów.
4.
W bilansach materiałowych zatwierdzanych przez właściwych ministrów lub przez upoważnionych dyrektorów zjednoczeń potrzeby innych resortów i prezydiów rad narodowych powinny być zabezpieczone na równi z potrzebami własnego resortu.
5.
W razie wystąpienia niedoborów materiałowych, ograniczenie dostaw powinno być proporcjonalne do potrzeb wszystkich odbiorców, a jeśli zachodzi konieczność preferowania potrzeb niektórych odbiorców, wymaga to uzgodnienia z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
6.
Przepis ust. 5 nie dotyczy eksportu i zaopatrzenia produkcji eksportowej. W razie wystąpienia niedoborów materiałowych ograniczenie dostaw nie może dotyczyć eksportu i zaopatrzenia produkcji eksportowej.
7.
Uzgodnienie z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, o którym mowa w ust. 5, nie jest wymagane, jeśli zwiększenie dostaw dla niektórych odbiorców nie spowoduje:
1)
ograniczenia dostaw dla różnych odbiorców pozarynkowych (ust. 3),
2)
sprzeciwu innych odbiorców, którym dostawy zostały ograniczone w stopniu nieproporcjonalnym do potrzeb.
8.
W każdym bilansie materiałowym należy przewidzieć rezerwę bilansową na zaspokojenie nie przewidzianych potrzeb w zakresie artykułów objętych bilansem.
1.
Ustala się wykaz artykułów rozdzielanych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
2. 2
Upoważnia się:
1)
Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do wprowadzenia rozdzielnictwa artykułów nie wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały w razie stwierdzenia ich deficytu oraz do wprowadzenia na wniosek zainteresowanych ministrów zmian w załączniku nr 3, jakie okażą się konieczne w związku ze zmianą zakresu działania ministerstw lub jednostek zbytu,
2)
"Wykaz artykułów rozdzielanych na 1964 r." stanowiący załącznik nr 3 do uchwały w dziale "Przemysł włókienniczy" (gałąź 17) pod lp. 14 w rubryce 7 wyrazy "Centrala Tekstylno-Odzieżowa" zastępuje się wyrazami "Centrala Handlu Meblami".
3.
Znoszenie oraz wprowadzanie rozdzielnictwa (ust. 2) powinno się odbywać w drodze zarządzeń ogłaszanych w Monitorze Polskim.
Projekty planów rozdziału artykułów objętych wykazem, o którym mowa w § 7 ust. 1, opracowują na podstawie bilansów ministerstwa-dostawcy lub upoważnione przez nich zjednoczenia.
Właściwi ministrowie odpowiedzialni są:
1)
za prawidłowe wykonanie zadań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Ministrów i przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów bilansów materiałowych i planów rozdziału;
2)
za wykonanie dostaw artykułów ujętych w zatwierdzonych przez nich lub przez upoważnionych dyrektorów zjednoczeń bilansach materiałowych i planach rozdziału w sposób zabezpieczający na równi potrzeby własnego resortu, jak też innych resortów i prezydiów rad narodowych.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do:
1)
żądania do wglądu i opiniowania bilansów materiałowych i planów rozdziału opracowywanych i zatwierdzanych przez ministrów i dyrektorów zjednoczeń,
2)
zmiany w przypadkach gospodarczo uzasadnionych kolejności i terminów wykonywania dostaw maszyn i urządzeń ustalonych w portfelach zamówień.
Uchwała nie narusza przepisów o terenowym planowaniu, terenowych bilansach materiałowych i terenowym rozdzielnictwie niektórych artykułów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 3

WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Lp.Symbol wyrobuNazwa materiałuNazwa ministerstwa opracowującego projekt bilansu materiałowego
1234
1020-001-170Węgiel kamienny typ 31-38 i brykiety z węgla kamiennegoMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
2023Koks i półkoksMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
3033-001-225Wyroby gorąco walcowane ogółem (gr. przydz. 3021-3904)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
w tym:
Wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowych klasy 2-4Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
4034Rury staloweMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
5041-002AluminiumMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
6041-013CynkMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
7041-044Miedź elektrolitycznaMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
8041-055OłówMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
9110-002CementMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
10140-001Tarcica z surowca iglastegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
11251-002Drewno tartaczne z drzew iglastychMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
12200-010-016,

037-041,

043-047,

051-058,

067-071

Mięso, tłuszcze zwierzęce, przetwory mięsne, dróbMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
13260-002Zboża konsumpcyjne (4 zboża i zbożowe) w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 4

WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW NA 1967 R.

Lp.Symbol wyrobuNazwa materiałuNazwa ministerstwa opracowującego projekt bilansu materiałowego
1010Energia elektrycznaMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
2020-005Węgiel energetyczny typ 31-32 sortymenty grubeMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
3020-041Węgiel gazowy i koksowy typ 33-38Ministerstwo Górnictwa i Energetyki
4023-003Koks odlewniczyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
5023-011, -069Koks wielkopiecowyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
6023-039Koks opałowyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
7022-006,

024-001, 008

Paliwa gazoweMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
8025Produkty naftoweMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
9034-002Rury stalowe bez szwu (nie ciągnione na zimno) o średnicy 508,0-273,1 mm (grupa przydziałowa 4100)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
10034-013Rury stalowe bez szwu (nie ciągnione na zimno) o średnicy 273,0-159,1 mm (grupa przydziałowa 4200)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
11034-097Rury stalowe ze szwem (nie ciągnione na zimno (o średnicy 2.200-508,1 mm (grupa przydziałowa 5000)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
12041-012Cyna - SnMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
13041-052Nikiel - NiMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
14041-066Srebro - AgMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
15081-001Drut stalowy ciągnionyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
16081-114Liny z drutów stalowychMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
17091-238Nawozy azotowe (w przeliczeniu na N2) w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
18091-250Nawozy fosforowe (w przeliczeniu na P2O5) w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
19091-267Nawozy potasowe (w przeliczeniu na K2O) w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
20093-036Tworzywa sztuczneMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
21094Farby i lakieryMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
22097-001Tłuszcze techniczne ogółemMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
23111-001Elementy ścienneMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
24-Materiały podłogoweMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
25151-001PapierMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
26151-238TekturaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
27202-009MasłoMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
28203-002Oleje i tłuszcze suroweMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
29205-003Cukier w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
30252-005Kopalniaki i połowiceMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 5

WYKAZ ARTYKUŁÓW ROZDZIELANYCH ORAZ WYKAZ GŁÓWNYCH IMIENNYCH ODBIORCÓW NA ROK 1967

1 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 339 z dnia 18 sierpnia 1961 r. (M.P.61.76.320) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1962 r.
2 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr 413 z dnia 21 grudnia 1963 r. (M.P.63.97.456) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 1963 r.
3 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 339 z dnia 18 sierpnia 1961 r. (M.P.61.76.320) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1962 r. - zob. też § 2 uchwały zmieniającej.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 244 z dnia 27 lipca 1962 r. (M.P.62.67.313) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 280 z dnia 16 sierpnia 1963 r. (M.P.63.69.344) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 262 z dnia 29 sierpnia 1964 r. (M.P.64.67.316) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1965 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 204 z dnia 30 lipca 1965 r. (M.P.65.48.261) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1966 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 296 z dnia 6 września 1966 r. (M.P.66.54.260) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1967 r.

4 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 339 z dnia 18 sierpnia 1961 r. (M.P.61.76.320) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1962 r. - zob. też § 2 uchwały zmieniającej.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 244 z dnia 27 lipca 1962 r. (M.P.62.67.313) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 280 z dnia 16 sierpnia 1963 r. (M.P.63.69.344) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 262 z dnia 29 sierpnia 1964 r. (M.P.64.67.316) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1965 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 204 z dnia 30 lipca 1965 r. (M.P.65.48.261) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1966 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 296 z dnia 6 września 1966 r. (M.P.66.54.260) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1967 r.

5 Załącznik nr 3:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 339 z dnia 18 sierpnia 1961 r. (M.P.61.76.320) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1962 r. - zob. też § 2 uchwały zmieniającej.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 244 z dnia 27 lipca 1962 r. (M.P.62.67.313) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.

- zmieniony przez § 2 uchwały nr 6 z dnia 5 stycznia 1963 r.w sprawie bilansowania i rozdzielnictwa oleju lnianego, oleju rycynowego technicznego, kwasów porafinacyjnych oraz kwasów cytrynowego i mlekowego(M.P.63.4.15) z dniem 15 stycznia 1963 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 413z dnia 21 grudnia1963 r. (M.P.63.97.456) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia1963 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 280 z dnia 16 sierpnia 1963 r. (M.P.63.69.344) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 96 z dnia 7 kwietnia 1964 r. (M.P.64.24.105) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 kwietnia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 262 z dnia 29 sierpnia 1964 r. (M.P.64.67.316) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1965 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 204 z dnia 30 lipca 1965 r. (M.P.65.48.261) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1966 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 296 z dnia 6 września 1966 r. (M.P.66.54.260) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1967 r.