Art. 2. - Białoruś-Polska. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1993.06.08.

Monitor Polski

M.P.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 1996 r.
Artykuł  2.

Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa wyszczególnione w niniejszej Umowie w celu ustanowienia regularnych międzynarodowych linii lotniczych na trasach wyszczególnionych w Załączniku do niniejszej Umowy. Linie te i trasy nazywane są dalej odpowiednio "uzgodnionymi liniami" i "określonymi trasami". Przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będą korzystać przy eksploatacji uzgodnionej linii na określonej trasie z następujących praw:

a)
przelotu nad terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez lądowania,
b)
lądowania na wspomnianym terytorium w celach niehandlowych,
c)
zabierania i wyładowywania w ruchu międzynarodowym pasażerów, poczty i ładunków w punktach wyszczególnionych na określonych trasach, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i jej Załącznika.