Monitor Polski

M.P.2017.999

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2017 r.

UMOWA
między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku,
podpisana w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej (Strona Polska) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi (Strona Białoruska), zwani dalej "Stronami",

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1
1.  Na terytorium Republiki Białorusi określa się strefę buforową, na obszarze której będą realizowane działania w zakresie zwalczania wścieklizny u zwierząt w 2017 roku.
2.  Działania, o których mowa w ustępie 1, będą realizowane przez Stronę Białoruską poprzez przeprowadzanie wiosennej i jesiennej kampanii szczepień zwierząt wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zwanych dalej "akcjami szczepień", a także monitorowanie skuteczności tych szczepień oraz monitorowanie sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny na obszarze strefy buforowej.
3.  Strefa buforowa stanowi obszar o powierzchni 12 080 km2, który został określony w załączniku nr I do niniejszej Umowy.
4.  Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Białoruskiej, na zasadach i w trybie określonych w niniejszej Umowie, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez Komisję Europejską, stanowiącej refundację ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych przez Stronę Białoruską na zakup przynęt ze szczepionką i rozrzucenie tych przynęt, określonych w decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. zatwierdzającej programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTE/VP/2017/PL/SI2.749892). Bezzwrotna pomoc finansowa nie obejmuje podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.
Artykuł  2
1.  Strona Polska zobowiązuje się do:
1) przygotowania wniosku o płatność, o którym mowa w artykule 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 126, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, Dz. U. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, Dz. U. UE L 9 z 13.01.2017, str. 2, Dz. U. UE L 95 z 7.04.2017, str. 1 oraz Dz. U. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40), we współpracy ze Stroną Białoruską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej;
2) sprawdzenia i przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji, o której mowa w artykule 3 w punktach 6 i 7 niniejszej Umowy, otrzymanej od Strony Białoruskiej;
3) informowania Strony Białoruskiej o każdym rozstrzygnięciu Komisji Europejskiej w sprawie refundacji kosztów, o których mowa w artykule 1 w ustępie 4 niniejszej Umowy, zwanych dalej "kosztami kwalifikowanymi". którego skutkiem jest zmniejszenie kwoty refundacji w porównaniu do kwoty, o którą wnioskowano do Komisji Europejskiej;
4) przekazania Stronie Białoruskiej środków zgodnie z artykułem 5 ustępami 1-4 niniejszej Umowy.
2.  Czynności, o których mowa w ustępie 1 w punktach 1-3, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł  3

Strona Białoruska zobowiązuje się do:

1) zakupu 604 000 przynęt z doustną szczepionką odpowiadających wymogom określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;
2) rozrzucenia w 2017 roku na obszarze strefy buforowej, podczas wiosennej i jesiennej akcji szczepień, przynęt ze szczepionką, o których mowa w punkcie 1, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy;
3) zakupu przynęt ze szczepionką, o których mowa w punkcie 1, i usług w zakresie rozrzucenia tych przynęt, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania zainteresowanych podmiotów i ustawodawstwem Republiki Białorusi o zamówieniach publicznych;
4) informowania Strony Polskiej o planowanym terminie rozrzucania przynęt ze szczepionką przed jego rozpoczęciem;
5) przeprowadzania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy, monitorowania skuteczności szczepień i monitorowania sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny na obszarze strefy buforowej;
6) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2017 roku, następującej dokumentacji:
a) okresowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy,
b) zebranych w okresie, o którym mowa w literze a. danych określonych w niniejszej Umowie w załączniku nr 3 w ustępie 6 w:
punkcie 1 - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV) albo plików, które podlegają konwersji do plików w jednym z tych formatów przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania,
punkcie 2 - w postaci plików w formacie Shapefile albo plików, które podlegają konwersji do plików w tym formacie przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania;
7) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 30 marca 2018 roku, następującej dokumentacji:
a) końcowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Umowy,
b) mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na obszarze strefy buforowej w 2017 roku,
c) kopii umów na zakup przynęt ze szczepionką i ich rozrzucenie oraz kopii dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty należności z tytułu wykonania wymienionych umów,
d) zebranych w 2017 roku danych określonych w niniejszej Umowie w załączniku nr 3 w ustępie 6 w:
punkcie 1 - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV) albo plików, które podlegają konwersji do plików w jednym z tych formatów przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania,
punkcie 2 - w postaci plików w formacie Shapefile albo plików, które podlegają konwersji do plików w tym formacie przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania;
8) przekazywania okresowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi oraz końcowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, o których mowa w punkcie 6 w literze a i w punkcie 7 w literze a, w języku angielskim, w których poniesione koszty są wykazane w walucie białoruskiej (rubel białoruski) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;
9) poddawania się audytom, kontrolom i inspekcjom realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, w przypadku ich przeprowadzania przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale Strony Polskiej, rozpoczętym przed upływem 5 lat od dnia przekazania Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej;
10) przechowywania oraz udostępniania dla celów audytów, kontroli i inspekcji, o których mowa w punkcie 9, wszystkich dokumentów dotyczących realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez 5 lat od dnia przekazania Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli po upływie tego terminu trwa audyt, kontrola lub inspekcja, o których mowa w punkcie 9 - do dnia ich zakończenia;
11) współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień i przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
Artykuł  4
1.  Koszty realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, ponosi Strona Białoruska.
2.  Refundacji ze środków Unii Europejskiej podlegają koszty kwalifikowalne.
3.  Koszty dostarczenia materiału do badań i koszty badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stronę Białoruską, a także pozostałe koszty inne niż koszty kwalifikowalne, nie podlegają refundacji ze środków Unii Europejskiej.
4.  Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Strony Białoruskiej, poniesionych na zakup i rozrzucenie przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie, nie przekraczają 0,95 euro.
5.  Wkład finansowy Unii Europejskiej na refundację kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 574 000 euro.
Artykuł  5
1.  Strona Polska zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Stronie Białoruskiej całości środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską, stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej.
2.  Środki, o których mowa w ustępie 1, zostaną przekazane Stronie Białoruskiej w walucie euro na rachunek bankowy wskazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi.
3.  Informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ustępie 2, zostały podane w załączniku nr 7 do niniejszej Umowy.
4.  W przypadku gdy informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ustępie 2, ulegną zmianie, Strona Białoruska przekazuje Stronie Polskiej aktualne informacje o tym rachunku w formie dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. Dokument ten jest przekazywany Stronie Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, przy nocie Ambasady Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej.
5.  Przed przekazaniem środków, o których mowa w ustępie 1, Strona Białoruska potwierdza, na wniosek Strony Polskiej, że informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ustępie 2, są aktualne.
6.  Rzeczpospolita Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków Unii Europejskiej na refundację kosztów kwalifikowalnych.
Artykuł  6
1.  W przypadku gdy audyt, kontrola lub inspekcja realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, przeprowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale Strony Polskiej, będą skutkować koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na refundację kosztów kwalifikowalnych, Strona Białoruska wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską środki podlegające zwrotowi, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej.
2.  Wpłata, o której mowa w ustępie 1, nastąpi w walucie euro, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę Białoruską od Strony Polskiej pisemnego powiadomienia o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków w określonej wysokości na rachunek bankowy, o którym mowa w ustępie 1.
Artykuł  7
1.  Strony nie odpowiadają za niewykonanie swych obowiązków w przypadku wystąpienia siły wyższej (force majeure).
2.  Strona, która nie może wykonać swoich obowiązków na skutek działania siły wyższej (force majeure), jest zobowiązana do poinformowania o tym, w formie pisemnej, drugiej Strony w terminie 10 dni od dnia, w którym wykonanie obowiązków przestało być możliwe, a także do przedstawienia dokumentów potwierdzających wystąpienie siły wyższej. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli wystąpienie siły wyższej jest powszechnie znane.
Artykuł  8

W przypadku niewykonania swych obowiązków przez którąkolwiek ze Stron druga Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę drogą przesłania pierwszej Stronie pisemnego powiadomienia. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w terminie określonym przez drugą Stronę, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez pierwszą Stronę.

Artykuł  9

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obustronną zgodą Umawiających się Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Artykuł  10

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do pełnego wywiązania się przez Strony z obowiązków określonych w niniejszej Umowie.

Sporządzono w Poznaniu dnia 25.09.2017 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

W przypadku powstania rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku polskim.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OBSZAR STREFY BUFOROWEJ

Strefa buforowa obejmuje następujące rejony, zgodnie z załączoną mapą:

1) w obwodzie brzeskim: rejon kamieniecki, rejon brzeski, rejon małorycki, rejon kobryński, rejon żabinkowski oraz części rejonu prużańskiego, rejonu beriozowskiego i rejonu drohiczyńskiego;

2) w obwodzie grodzieńskim: rejon świsłocki i części rejonu wołkowyskiego i rejonu zelwińskiego.

wzór

Objaśnienie:

Granice strefy buforowej zostały oznaczone na mapie czarną ciągłą linią.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ

1. Przynęty ze szczepionką odpowiadają następującym wymogom:

1) szczepionka jest dopuszczona do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Republice Białorusi, do doustnego szczepienia wolno żyjących lisów i jenotów przeciwko wściekliźnie oraz posiada miano wirusa szczepionkowego zgodne z danymi rejestracji preparatu;

2) szczepionka jest bezpieczna dla docelowych i niedocelowych rodzajów zwierząt:

3) dawka szczepionki ma postać zawiesiny w kapsułce, saszetce lub blistrze;

4) kapsułka, saszetka lub blister są umieszczone w przynęcie, w której zawarte jest nie mniej niż 150 mg tetracykliny (markera biologicznego);

5) dawka atenuowanej szczepionki jest wystarczająco efektywna, aby zapewnić pełną ochronę wolno żyjących lisów i jenotów przeciwko wściekliźnie, i posiadać miano wirusa nie niższe niż 1,8x107 TCID50 lub 1x106 FFU, lub 108 CCID50 w jednej dawce szczepionki;

6) przynęta zachowuje kształt i stan skupienia oraz całkowicie pokrywa odpowiednio kapsułkę, saszetkę albo blister przez okres nie krótszy niż 7 dni;

7) szczepionkowe miano wirusa wścieklizny szczepionki jest stabilne nie krócej niż 7 dni w temperaturze +25 stopni Celsjusza i zapewnia pełne uodpornienie zwierzęcia;

8) w momencie dostawy przynęty ze szczepionką posiadają termin przydatności nie krótszy niż 6 miesięcy;

9) szczepionka spełnia pozostałe wymagania określone w Podręczniku Testów Diagnostycznych i Szczepionek dla Zwierząt Lądowych OIE.

2. Bezpośrednio przed rozrzuceniem sprawdza się i dokumentuje aktywność wirusa wścieklizny (miano wirusa) w każdej dostarczonej serii przynęt ze szczepionką. Badania szczepionki i przynęty są wykonywane przy użyciu zwalidowanej metody w Państwowej Instytucji "Białoruskie Państwowe Weterynaryjne Centrum" lub przy użyciu innej akredytowanej metody w innym laboratorium. Wyniki badań wykonanych przez wymienione laboratoria są przedstawiane białoruskiej służbie weterynaryjnej przed rozrzuceniem przynęt ze szczepionką danej serii. Jeśli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w ustępie 1 w punkcie 1 niniejszego załącznika, seria przynęt ze szczepionką nie może zostać wykorzystana do wykonania szczepień.

Badania dotyczące szczepionki

RegionOrientacyjna liczba serii szczepionki do rozrzuceniaOrientacyjna liczba badań szczepionki w kierunku określenia miana wirusa szczepionkowego
Strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi22

3. Przynęty ze szczepionką są przechowywane i transportowane w temperaturze nie wyższej niż -20 stopni Celsjusza. Przy przechowywaniu i transporcie przynęt ze szczepionką stosuje się system rejestracji temperatury. Temperatura przechowywania i transportu przynęt ze szczepionką jest kontrolowana i dokumentowana do ich załadowania na samolot lub śmigłowiec.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYMOGI DOTYCZĄCE ROZRZUCENIA PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ

1. Przynęty ze szczepionką są rozrzucane za pomocą samolotów lub śmigłowców.

2. W ramach każdej z dwóch akcji szczepień, wiosennej i jesiennej, jest rozrzucane 302 000 przynęt ze szczepionką.

RegionPowierzchnia

(km2)

Szczepienia
liczba przynęt ze szczepionką planowana do rozrzucenia w ramach akcjiplanowana liczba akcjicałkowita liczba przynęt

ze szczepionką planowana do rozrzucenia

Strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi12 080302 0002604 000

3. Rozrzucanie przynęt ze szczepionką odbywa się w czasie, kiedy temperatura powietrza wynosi od 0 do +25 stopni Celsjusza.

4. Przynęty ze szczepionką są rozrzucane równomiernie na obszarze strefy buforowej, w liczbie 24-26 przynęt ze szczepionką na każdy kilometr kwadratowy. Odległość między liniami przelotu samolotów i śmigłowców wynosi 500 metrów. Ze szczepień są wyłączone powierzchnie pokryte wodami oraz obszary zabudowane.

5. Samoloty i śmigłowce są wyposażone w system GPS, aby umożliwić stwierdzenie wykonania lotów zgodnie z wcześniej ustalonymi liniami, oraz w system rejestrujący zrzut szczepionki, aby udokumentować, że na danej linii została zrzucona przewidziana liczba dawek szczepionki.

6. Przedstawiciel białoruskich służb weterynaryjnych w czasie akcji szczepień codziennie pobiera od organizacji rozrzucającej przynęty ze szczepionką dane w wersji elektronicznej dotyczące zrzutu tych przynęt. Wymienione dane obejmują:

1) koordynaty geograficzne (długość i szerokość geograficzna) w stopniach dziesiętnych oraz datę i czas zrzutu każdej przynęty ze szczepionką, wraz z kolejnym numerem zrzutu przynęty, pochodzące z systemu rejestrującego zrzut;

2) trasy lotów (tracki) w układzie współrzędnych systemu WGS84, oznaczonego w bazie EPSG kodem 4326, pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS.

7. Przedstawiciel białoruskich służb weterynaryjnych codziennie sprawdza, czy:

1) przynęty ze szczepionką zostały rozrzucone równomiernie, zgodnie z planowaną liczbą przynęt na kilometr kwadratowy;

2) trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS pokrywają się z danymi uzyskanymi z systemu rejestrującego zrzut przynęt ze szczepionką.

8. Organizacja rozrzucająca przynęty ze szczepionką, dostarcza Stronie Białoruskiej dokumentację potwierdzającą:

1) temperaturę przechowywania i transportu przynęt ze szczepionką;

2) liczbę przynęt ze szczepionką pobranych z miejsc przechowywania, załadowanych na statki powietrzne i rozrzuconych codziennie.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYMOGI DOTYCZĄCE MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ I MONITOROWANIA SYTUACJI EPIZOOTYCZNEJ W ZAKRESIE WŚCIEKLIZNY

1. Monitorowanie skuteczności szczepień obejmuje:

1) przeprowadzanie badań monitoringowych lisów i jenotów wolno żyjących oraz analizowanie ich wyników;

2) zbieranie i analizowanie danych epizootycznych na temat zdiagnozowanych przypadków wścieklizny u zwierząt na obszarze strefy buforowej.

2. Badania monitoringowe lisów i jenotów wolno żyjących, o których mowa w ustępie 1 w punkcie 1 niniejszego załącznika, są oparte na badaniu surowicy i zębów lub kości pobranych od 4 lisów lub jenotów wolno żyjących odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru strefy buforowej. Wiek lisów i jenotów wolno żyjących odstrzelonych w ramach badań monitoringowych jest określany z podziałem na młode i dorosłe zwierzęta. Wyniki badań monitoringowych są analizowane przy uwzględnieniu również tego czynnika.

3. Badania monitoringowe lisów i jenotów wolno żyjących, o których mowa w ustępie 1 w punkcie 1 niniejszego załącznika, obejmują wykonanie:

1) testów seroneutralizacji lub testów ELISA w celu określenia poziomu uodpornienia lisów i jenotów wolno żyjących;

2) badań szlifów kostnych lub zębów na obecność markera (TC) w celu określenia poziomu podjęcia szczepionki przez lisy i jenoty wolno żyjące.

Badania monitoringowe lisów i jenotów wolno żyjących w strefie buforowej (tabele 1 i 2).

Tabela 1.

RegionPowierzchnia objęta szczepieniami - km2Powierzchnia regionu, z której lisy i jenoty wolno żyjące powinny zostać odstrzelone i dostarczone do badań monitoringowych - km2Liczba lisów i jenotów wolno żyjących, które powinny zostać odstrzelone w ramach badań monitoringowych - 4 zwierzęta/100 km2
Strefa buforowa12 08012 080483
RAZEM12 08012 080483

Tabela 2.

RegionRodzaj badaniaPopulacja docelowaRodzaj próbkiCelLiczba planowanych badańOrientacyjny odsetek dodatnich wyników badań
Strefa buforowatest seroneutralizacji lub ELISAlisy i jenoty wolno żyjącesurowicamonitoring akcji48315
Strefa buforowaTClisy i jenoty wolno żyjącekość/ ząbmonitoring akcji48330
RAZEM966

4. W ramach monitorowania sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny na obszarze strefy buforowej badaniu w kierunku wścieklizny podlega tkanka mózgowa zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite, przy zastosowaniu immunofluorescencji odcisków mózgowych (FAT) i/lub próby na myszach (MIT). Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt wrażliwych na wściekliznę na obszarze strefy buforowej.

5. Planuje się, że liczba przypadków wścieklizny u zwierząt w 2017 roku nie wzrośnie w porównaniu z rokiem 2015.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI W ........... R.

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi)

Choroba/Choroba odzwierzęca: wścieklizna

Gatunek zwierząt: lisy i jenoty wolno żyjące

1. Opis i ocena rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz techniczna realizacja działań:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Potwierdzenie, że wszelkie akty prawne dotyczące realizacji działań pozostawały w mocy w chwili rozpoczęcia ich realizacji:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Informacje o zrealizowanych działaniach oraz wydatkach kwalifikowanych poniesionych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku realizacji tych działań oraz o działaniach i wydatkach planowanych na sześć ostatnich miesięcy tego roku.

3.1. Informacje o działaniach przeprowadzonych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy:

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3.2. Informacje o działaniach, których przeprowadzenie planuje się na sześć ostatnich miesięcy:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3.3. Informacje o wydatkach kwalifikowalnych poniesionych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 1 .

Kwalifikujące się środkiLiczba jednostekDeklarowane, łączne koszty rzeczywiście poniesioneŻądana kwota
SzczepieniaKoszty zakupu przynęt ze

szczepionką dla strefy buforowej na terytorium Republiki Białorusi

Koszty rozrzucenia przynęt ze

szczepionką w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi

Łącznie

3.4. Prognoza wydatków kwalifikowanych planowanych na sześć ostatnich miesięcy 2 .

Kwalifikujące się środkiLiczba jednostekDeklarowane, łączne koszty spodziewaneŻądana kwota
SzczepieniaKoszty zakupu przynęt ze

szczepionką dla strefy buforowej na terytorium Republiki Białorusi

Koszty rozrzucenia przynęt ze

szczepionką w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi

Łącznie

Data: .............................................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: .............................................................

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi)Rok: ..........

Tabela nr 1

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba lisów wolno żyjących odstrzelonych i dostarczonych do badań monitoringowych

Tabela nr 2

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba jenotów wolno żyjących odstrzelonych i dostarczonych do badań monitoringowych

Tabela nr 3

Badania monitoringowe mające na celu określenie poziomu uodpornienia zwierząt i poziomu podjęcia przez nie szczepionki
Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)Gatunek i wiek (a)Rodzaj badania (b)Opis badania (c)Liczba badańLiczba wyników dodatnich% wyników dodatnich
1234567

(a) Wyniki podać osobno dla osobników młodych i dorosłych oraz z rozróżnieniem na gatunki będące przedmiotem badania.

(b) Serologiczne lub obecność biomarkerów.

(c) Nazwa metody diagnostycznej (np. RFFIT, FAVN, ELISA, badanie na obecność tetracykliny).

Tabela nr 4

Badania w ramach monitorowania sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny na obszarze strefy buforowej
Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)GatunekKategoria (d)Opis badania (c)Liczba badanLiczba wyników dodatnich
123456
Dalsze badania dotyczące przypadków z wynikiem dodatnim
Izolaty wirusa wścieklizny typowane w celu odróżnienia od szczepów szczepionki:Wyniki typowania:

(c) Nazwa metody diagnostycznej (np. FAT, MIT).

(d) Nadzór bierny (podejrzane i martwe zwierzęta) lub nadzór czynny (upolowane zwierzęta).

Tabela nr 5

Wiosenna akcja szczepień w ............................. r.

Doustne szczepienia dzikich zwierząt
Opis analizy danych dotyczących rozrzucenia przynęt ze szczepionką z powietrza przeprowadzonej przez właściwy organ i wnioski z oceny jakości rozrzucenia:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)Data rozpoczęcia akcji szczepieńData ukończenia akcji szczepieńNazwa wykorzystanej szczepionkiLiczba przynęt ze szczepionkąWielkość obszaru szczepionego (km2)Metoda rozrzucenia

(e)

(e) Zrzut z samolotu/śmigłowca lub wyłożenie ręczne.

Tabela nr 6

Wiosenna akcja szczepień w ............. r.

Urzędowa kontrola doustnych szczepionek bezpośrednio przed ich rozrzuceniem
Liczba serii szczepionki, które rozrzucano:

....................

Liczba serii szczepionki skontrolowanych przez właściwy organ: .....................Liczba odrzuconych serii szczepionki:

.....................................

Numer serii szczepionkiNazwa producenta szczepionkiData pobrania próbki (szczepionki) do badań miareczkowania wirusaWynik miareczkowania wirusa (miano wirusa w szczepionce)

Data: ..............................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: ........................................

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI W ............... R.

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi)

Rok realizacji: .....................

Choroba/Choroba odzwierzęca: wścieklizna

Gatunek zwierząt: lisy i jenoty wolno żyjące

1. Opis i ocena rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz techniczna realizacja działań i ich opłacalność:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, w jakim zostały osiągnięte cele działań, oraz dotyczące trudności technicznych:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Mapy epidemiologiczne zakażeń oraz inne istotne dane dotyczące choroby/działań:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Dodatkowe informacje epidemiologiczne:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi)Rok: ............

Tabela nr 1

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba lisów wolno żyjących odstrzelonych i dostarczonych do badań monitoringowych

Tabela nr 2

Nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowejLiczba jenotów wolno żyjących odstrzelonych i dostarczonych do badań monitoringowych

Tabela nr 3

Badania monitoringowe mające na celu określenie poziomu uodpornienia zwierząt i poziomu podjęcia przez nie szczepionki
Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)Gatunek i wiek (a)Rodzaj badania (b)Opis badania (c)Liczba badańLiczba wyników dodatnich% wyników dodatnich
1234567

(a) Wyniki podać osobno dla osobników młodych i dorosłych oraz z rozróżnieniem na gatunki będące przedmiotem badania.

(b) Serologiczne lub obecność biomarkerów.

(c) Nazwa metody diagnostycznej (np. RFFIT, FAVN, ELISA, badanie na obecność tetracykliny).

Tabela nr 4

Badania w ramach monitorowania sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny na obszarze strefy buforowej
Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)GatunekKategoria (d)Opis badania (c)Liczba badańLiczba wyników dodatnich
123456
Dalsze badania dotyczące przypadków z wynikiem dodatnim
Izolaty wirusa wścieklizny typowane w celu odróżnienia od szczepów szczepionki:Wyniki typowania:

(c) Nazwa metody diagnostycznej (np. FAT, MIT).

(d) Nadzór bierny (podejrzane i martwe zwierzęta) lub nadzór czynny (upolowane zwierzęta).

Tabela nr 5

Wiosenna akcja szczepień w .............. r.

Doustne szczepienia dzikich zwierząt
Opis analizy danych dotyczących rozrzucania przynęt ze szczepionką z powietrza przeprowadzonej przez właściwy organ i wnioski z oceny jakości rozrzucania:

................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)Data rozpoczęcia akcji szczepieńData ukończenia akcji szczepieńNazwa wykorzystanej szczepionkiLiczba przynęt ze szczepionkąWielkość obszaru szczepionego (km2)Metoda rozrzucania

(e)

(e) Zrzut z samolotu/śmigłowca lub wyłożenie ręczne.

Tabela nr 6

Jesienna akcja szczepień w .................. r.

Doustne szczepienia dzikich zwierząt
Opis analizy danych dotyczących rozrzucania przynęt ze szczepionką z powietrza przeprowadzonej przez właściwy organ i wnioski z oceny jakości rozrzucania:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Region (nazwa rejonu administracyjnego wchodzącego w skład strefy buforowej)Data rozpoczęcia akcji szczepieńData ukończenia akcji szczepieńNazwa wykorzystanej szczepionkiLiczba przynęt ze szczepionkąWielkość obszaru szczepionego (km2)Metoda rozrzucania

(e)

(e) Zrzut z samolotu/śmigłowca lub wyłożenie ręczne.

Tabela nr 7

Wiosenna akcja szczepień w .................. r.

Urzędowa kontrola doustnych szczepionek bezpośrednio przed ich rozrzuceniem
Liczba serii szczepionki, które rozrzucano:

.......................

Liczba serii szczepionki skontrolowanych przez właściwy organ: .....................Liczba odrzuconych serii szczepionki:

..................................

Numer serii szczepionkiNazwa producenta szczepionkiData pobrania próbki (szczepionki) do badań miareczkowania wirusaWynik miareczkowania wirusa (miano wirusa w szczepionce)

Tabela nr 8

Jesienna akcja szczepień w .................. r.

Urzędowa kontrola doustnych szczepionek bezpośrednio przed ich rozrzuceniem
Liczba serii szczepionki, które rozrzucano:

.......................

Liczba serii szczepionki skontrolowanych przez właściwy organ: .......................Liczba odrzuconych serii szczepionki:

.............................

Numer serii szczepionkiNazwa producenta szczepionkiData pobrania próbki (szczepionki) do badań miareczkowania wirusaWynik miareczkowania wirusa (miano wirusa w szczepionce)

Data: ...........................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: .....................................

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 3

Państwo członkowskie: POLSKA (strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi)

Działania w zakresie zwalczania wścieklizny

Rok realizacji: ........................

Kwalifikujące się środkiLiczba jednostekDeklarowane, łączne koszty rzeczywiście poniesione(1)Żądana kwota
SzczepieniaKoszty zakupu przynęt ze szczepionką dla strefy buforowej na terytorium Republiki Białorusi
Koszty rozrzucenia przynęt ze szczepionką w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi
Łącznie

(1) Obejmują koszty środków wprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku realizacji działań w zakresie zwalczania wścieklizny, opłacone najpóźniej w dniu przedstawienia roszczenia o zwrot.

Niniejszym zaświadczamy, że:

- podane w sprawozdaniu końcowym i wniosku o dokonanie płatności informacje, zgodnie z którymi deklarowane działania zostały rzeczywiście przeprowadzone, zaś deklarowane koszty zostały rzetelnie zaksięgowane i są kwalifikowalne na podstawie przepisów decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. zatwierdzającej programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTE/VP/2017/PL/SI2.749892) są pełne, wiarygodne i prawdziwe,

- wszystkie dokumenty potwierdzające dotyczące tych działań i wydatków są dostępne dla celów kontroli, przede wszystkim w celu uzasadnienia poziomu odszkodowania za zwierzęta,

- deklarowane działania zostały przeprowadzone zgodnie ze stosownymi przepisami Unii Europejskiej, w szczególności z zasadami konkurencji, udzielania zamówień publicznych i pomocy państwa,

- dla tych działań nie złożono wniosku o przyznanie innego wkładu Unii Europejskiej, a wszystkie dochody pochodzące z tych działań zgłoszono Komisji,

- zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności w celu weryfikacji rzetelności zgłoszonych kwot dotyczących środków i wydatków oraz w celu zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i usuwania.

Data: ..............................

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika operacyjnego: ........................................

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJE O RACHUNKU BANKOWYM

1 Wydatki są wykazywane w walucie białoruskiej (rubel białoruski) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.
2 Wydatki są wykazywane w walucie białoruskiej (rubel białoruski) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.
3 Koszty są wykazywane w walucie białoruskiej (rubel białoruski) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.