Bankowe rachunki dewizowe w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych. - M.P.1972.41.225 - OpenLEX

Bankowe rachunki dewizowe w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1972.41.225

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 sierpnia 1972 r.
w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
1.
Zezwala się Bankowi Polska Kasa Opieki S. A. na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych rachunków dewizowych w złotych.
2.
Otwarcie rachunku następuje przy wpłacie kwoty co najmniej 500 zł.
1.
Na rachunki dewizowe w złotych mogą być przyjmowane kwoty w złotych:
1)
z realizacji przekazów bankowych i pocztowych czeków i akredytyw oraz pieniędzy opiewających na waluty następujących państw: Ludowej Republiki Albanii, Ludowej Republiki Bułgarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Republiki Kuby, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej, Demokratycznej Republiki Wietnamu i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jeżeli pochodzą one z tytułu honorariów i wynagrodzeń za pracę i usługi, odszkodowań, spadków, alimentów i oszczędności z diet,
2)
z rachunków dewizowych w złotych krajowców dewizowych będących członkami najbliższej rodziny posiadacza rachunku.
2.
Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą być przyjmowane na rachunki dewizowe w złotych pod warunkiem udowodnienia bankowi tytułu, z którego kwota pochodzi, a gdy wpłata następuje w gotówce lub w kwotach pochodzących z realizacji czeków na okaziciela albo akredytyw, wymagane jest ponadto potwierdzenie ich przywozu w imiennej deklaracji przywozu lub w zaświadczeniu granicznego urzędu celnego.
3.
Jeżeli wpłata następuje środkami płatniczymi przywiezionymi z zagranicy z podróży służbowej, wymagane jest udokumentowanie ich przywozu zaświadczeniem urzędu celnego z adnotacją instytucji delegującej stwierdzającą okres pobytu za granicą osoby delegowanej.
Odsetki od kwot na rachunkach dewizowych w złotych wynoszą 3% w stosunku rocznym.
1.
Zezwala się posiadaczowi rachunku dewizowego w złotych na podejmowanie kwot z rachunku, dysponowanie saldem w kraju na rzecz członków jego najbliższej rodziny krajowców dewizowych oraz na dokonywanie z rachunku wypłat do państw wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 na dowolne cele, jak również na zawieranie umów stanowiących tytuł tych wypłat.
2.
Kwoty wypłacone z dewizowego rachunku w złotych posiadaczowi rachunku albo członkom jego najbliższej rodziny krajowcom dewizowym w pieniądzach lub w czekach opiewających na waluty państw wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 na koszty podróży i pobytu w tych państwach mogą być wywiezione za granicę na podstawie zaświadczenia banku dokonującego wypłaty.
W razie przejścia kwoty salda na rachunku dewizowym w złotych w drodze spadku lub zapisu na krajowca dewizowego może on dysponować tą kwotą na warunkach przewidzianych w § 4 po przedstawieniu zaświadczenia właściwego terenowego organu administracji państwowej o opłaceniu podatku od nabycia praw majątkowych lub że podatek taki się nie należy.
W razie wyjazdu posiadacza rachunku dewizowego w złotych za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na stały, jak również w razie przejścia w drodze spadku lub zapisu testamentowego kwoty figurującej na rachunku na osobę stale przebywającą za granicą (cudzoziemca dewizowego) - dysponowanie saldem rachunku wymaga osobnego zezwolenia dewizowego.
Do członków najbliższej rodziny w rozumieniu zarządzenia zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, rodziców małżonka, zięciów, synowe, pasierbów i osoby przysposobione.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.192) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1974 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.192) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1974 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.192) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1974 r.
4 § 6a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.192) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 września 1974 r.