§ 4. - Bankowe rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych. - M.P.1975.21.129 - OpenLEX

§ 4. - Bankowe rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1975.21.129

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1975 r.
§  4.
1.
Zezwala się posiadaczowi rachunku dewizowego na podejmowanie kwot z rachunku, dysponowanie saldem w kraju na rzecz członków jego najbliższej rodziny - krajowców dewizowych oraz na dokonywanie z rachunku wypłat do państw wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 na dowolne cele, jak również na zawieranie umów stanowiących tytuł tych wypłat.
2.
Kwoty wypłacone z rachunku dewizowego posiadaczowi rachunku albo członkom jego najbliższej rodziny - krajowcom dewizowym w pieniądzach lub w czekach opiewających na waluty państw wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 na koszty podróży i pobytu w tych państwach mogą być wywiezione za granicę na podstawie zaświadczenia banku dokonującego wypłaty.