§ 1. - Bankowe rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych. - M.P.1975.21.129 - OpenLEX

§ 1. - Bankowe rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1975.21.129

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1975 r.
§  1.
1.
Zezwala się Bankowi Polska Kasa Opieki SA na otwieranie i prowadzenie rachunków dewizowych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
2.
Otwarcie rachunku następuje przy wpłacie kwoty stanowiącej równowartość co najmniej 25 rubli.
3.
Posiadacze rachunków dewizowych mogą zlecić bankowi prowadzenie ich w walucie jednego z następujących państw: Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
4.
Do wpłat na rachunki dewizowe i wypłat z tych rachunków mają zastosowanie relacje walutowe ustalone dla tych celów przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a do wypłat w złotych - kursy podstawowe z dopłatą ustalone w tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego.