Monitor Polski

M.P.1964.16.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1964 r.

ZARZĄDZENIE NR 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 1964 r.
w sprawie badania stanu zdrowia osób delegowanych służbowo do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych.

§  1.
1. Państwowe jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia dotowane z budżetu Państwa mogą delegować służbowo do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych, a mianowicie do Ameryki Środkowej i Południowej, Afryki, Turcji, Malty, Oceanii, Australii i Azji, z wyłączeniem azjatyckiej części Związku Radzieckiego, tylko takie osoby, u których w wyniku badania lekarskiego został stwierdzony brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu w tych krajach.
2. Jednostki określone w ust. 1 pokrywają ze swoich funduszów:
1) opłaty za badania lekarskie osób delegowanych, jeżeli nie są one uprawnione do bezpłatnych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia,
2) koszty przejazdu osób delegowanych na badania lekarskie oraz
3) koszty zaopatrzenia tych osób w indywidualne zestawy leków pierwszej pomocy.
§  2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w drodze zarządzenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej ustala zasady i tryb przeprowadzania badań określonych w § 1 oraz wydawania zaświadczeń z tym związanych.
§  3. Zaleca się organizacjom spółdzielczym odpowiednie stosowanie przepisów zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.