Badanie i ocena zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

Monitor Polski

M.P.1960.95.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 listopada 1960 r.
w sprawie badania i oceny zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. Nr 14, poz. 75) zarządza się, co następuje:
1.
Do udziału w przysposobieniu wojskowym mogą być dopuszczone jedynie osoby, które na podstawie badania lekarskiego zostały uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.
2.
Kryteria oceny zdolności do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym zawarte są w "wykazie schorzeń i ułomności", stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
1.
Badaniu lekarskiemu podlega młodzież szkolna i pozaszkolna:
1)
przed rozpoczęciem każdego roku szkolenia w przysposobieniu wojskowym oraz
2)
przed zorganizowaniem obozu.
2.
Badania określone w ust. 1 pkt 1 przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży szkolnej w ciągu miesiąca września.
3.
Badania określone w ust. 1 pkt 2 przeprowadza się w takim terminie, ażeby zostały zakończone na 7 dni przed rozpoczęciem obozu.
1.
Badania lekarskie organizują na obszarze swego działania właściwe do spraw zdrowia organy prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.
2.
Do zadań organów określonych w ust. 1 należy w szczególności:
1)
polecenie lekarzom i pielęgniarkom, zatrudnionym przy sprawowaniu opieki higieniczno-lekarskiej nad młodzieżą szkolną, przeprowadzenie badań młodzieży korzystającej z ich opieki,
2)
polecenie zakładom społecznym służby zdrowia opieki zdrowotnej otwartej przeprowadzenia badań młodzieży pozaszkolnej oraz młodzieży szkolnej w innych przypadkach aniżeli określone w pkt 1,
3)
ustalenie zakładów społecznych służby zdrowia, które mają przeprowadzać badania dodatkowe i specjalistyczne, dążąc do tego, ażeby te badania były przeprowadzane w tej samej miejscowości co badania ogólne,
4)
dostarczenie sprzętu lekarskiego niezbędnego do badań ogólnych.
3.
Badania dziewcząt powinny w miarę możliwości przeprowadzać lekarze-kobiety.
Badania lekarskie przeprowadza się w zasadzie w lokalu jednostki prowadzącej szkolenie w przysposobieniu wojskowym, z tym że organy określone w § 3 ust. 1 powinny w miarę potrzeby dostarczyć sprzęt lekarski niezbędny do przeprowadzenia badań.
1.
Badanie lekarskie obejmuje badanie ogólne stanu zdrowia, a ponadto w miarę potrzeby badania dodatkowe i specjalistyczne.
2.
O potrzebie badań dodatkowych i specjalistycznych decyduje lekarz przeprowadzający badanie ogólne, wystawiając odpowiednie skierowanie.
Lekarze przeprowadzający badania są obowiązani w szczególności:
1)
ustalić na wniosek i w porozumieniu z kierownikiem jednostki (instytucji) prowadzącej szkolenie w przysposobieniu wojskowym szczegółowy terminarz badań,
2)
sporządzić wykazy:
a)
zakwalifikowanych do szkolenia oraz
b)
uznanych za nie nadających się do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym oraz
3)
przekazać te wykazy z orzeczeniami (załącznik nr 2) jednostce prowadzącej szkolenie.
1.
Na podstawie przeprowadzonego badania ogólnego stanu zdrowia, a w miarę potrzeby po zapoznaniu się z wynikami badań dodatkowych lub specjalistycznych, jeżeli badania takie były wykonywane, lekarz wydaje orzeczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
Ocenę "zdolny do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym" wydaje się w stosunku do osób uznanych za zdrowe oraz takich, u których stwierdzono schorzenia lub ułomności, które ze względu na rodzaj i nasilenie nie stanowią przeciwwskazania co szkolenia według programu przysposobienia wojskowego.
3.
Ocenę "niezdolny do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym" wydaje się w stosunku do osób, u których stwierdzono schorzenia lub ułomności w stopniu stanowiącym przeciwwskazanie do szkolenia według programu szkolenia przysposobienia wojskowego.
4.
Przy wydawaniu oceny (ust. 2 bądź 3) należy w stosunku do każdej osoby badanej wziąć pod uwagę jej ogólną sprawność fizyczną i psychiczną, dynamikę rozwojową, a także przyszłą przydatność do służby wojskowej.
Do obowiązków kierownika jednostki prowadzącej szkolenie w przysposobieniu wojskowym należy w szczególności:
1)
sporządzenie imiennego wykazu osób, które podlegają badaniu lekarskiemu, i przesłanie tego wykazu na 20 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub obozu do właściwego do spraw zdrowia organu prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat miejski, a dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej (§ 3 ust. 1),
2)
udostępnienie do przeprowadzenia badań posiadanego przez daną jednostkę gabinetu lekarskiego, a w razie jego braku - zapewnienie odpowiedniego lokalu wraz z potrzebnym sprzętem nielekarskim,
3)
udzielanie pomocy w organizowaniu i przeprowadzaniu badań lekarskich.
Badania lekarskie określone w niniejszym zarządzeniu są bezpłatne.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ SCHORZEŃ I UŁOMNOŚCI

1)
Wykaz schorzeń i ułomności obejmuje postacie chorób, wad i ułomności fizycznych i psychicznych, które pozwalają na uznanie osoby badanej za zdolną bądź za niezdolną do odbywania szkolenia w przysposobieniu wojskowym. Schorzenia, wady i ułomności fizyczne lub psychiczne nie objęte niniejszym wykazem, jeżeli są lżejsze, pozwalają na uznanie osoby badanej za zdolną do szkolenia w przysposobieniu wojskowym, a jeżeli są cięższe - dyskwalifikują.
2)
W odpowiednich rubrykach wykazu znajdują się skróty kwalifikacyjne, które oznaczają: "Z" - zdolny, a "N"- niezdolny do szkolenia w przysposobieniu wojskowym. Dwa skróty kwalifikacyjne umieszczone w jednej rubryce, jeden pod drugim, dają możliwość dwojakiej oceny zdolności, zależnie od ogólnego stanu zdrowa, sprawności fizycznej i psychicznej, przy czym górny skrót oznacza kwalifikację zasadniczą.
Lp.Nazwa schorzenia, wady lub ułomności fizycznej i psychicznejChłopcyDziewczęta
1234
I. Budowa ciała.
1Znaczna dysproporcja między wzrostem a wiekiemNN
2Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustrojuNN
3Zwyrodnienia, zaniki i wrodzone braki mięśni upośledzające sprawność ustrojuNN
II. Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne.
4Przewlekłe choroby skóry upośledzające sprawność ustrojuNN
5Blizny upośledzające sprawność ustrojuNN
6Przewlekłe ropienie węzłów chłonnych obwodowych (gruźlica, grzybica) NN
III. Czaszka.
7Zniekształcenia czaszki nie upośledzające czynności układu nerwowegoNN
ZZ
IV. Narząd wzroku.
8Odwrócenie lub podwiniecie brzegów powiekNN
9OczopląsNN
10Zez wyraźnie znaczony przy patrzeniu przed siebieZZ
NN
11Ostrość wzroku każdego oka poniżej 0,5 - bez korekcji szkłamiNN
12Zniekształcenie lub zmętnienie środowisk załamujących światło przy ostrości wzroku jak pod lp. 11NN
V. Uszy, nos, jama ustna, gardło.
13Jedno- lub obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowegoNN
14Obustronne osłabienie słuchu pochodzenia ośrodkowego, z ucha wewnętrznego lub z nerwu słuchowego bez zaburzeń równowagi ciałaNN
15Polipy nosa, przerosty muszli nosowych, skrzywienie przegrody nosowej upośledzające sprawność ustrojuNN
16Przewlekle zapalenie zatok bocznych nosaZZ
NN
17Zniekształcenie warg wodzone lub nabyte, upośledzające mowęNN
18Blizny i ubytki podniebienia upośledzające mowęNN
19Zniekształcenie języka lub gardła utrudniające mowęNN
20Braki i wady uzębienia ograniczające zdolność żucia i upośledzające stan odżywieniaNN
21Przewlekłe zapalenie dziąseł (paradentoza) z rozchwianiem zębówNN
22Przewlekły nieżyt, modzelowatość krtani upośledzająca sprawność ustrojuNN
23Blizny krtani lub tchawicy upośledzające sprawność ustrojuNN
VI. Szyja, klatka piersiowa, kręgosłup.
24Kręcz szyjny bez zmian przedmiotowych w układzie nerwowymNN
ZZ
25Zniekształcenia klatki piersiowej upośledzające sprawność ustrojuNN
ZZ
26Żebra nadliczbowe szyjne utrudniające ruchomość kończyny górnej lub dające objawy uciskoweNN
ZZ
27Skrzywienie, zmiany i wady kręgosłupa upośledzające sprawność ustrojuNN
28Zniekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowejNN
VII. Narządy klatki piersiowej.
29Dychawica oskrzelowaNN
30Zrosty opłucnowe upośledzające sprawność ustrojuNN
31Gruźlica płuc i opłucnejNN
32Schorzenia osierdzia, mięśnia sercowego i wsierdzia w okresie wydolności układu krążeniaNN
33Wrodzone wady sercaNN
VIII. Krew i naczynia krwionośne.
34Pierwotne nadciśnienieNN
35Żylaki kończyn upośledzające sprawność ustrojuNN
IX. Przewód pokarmowy.
36Przewlekły nadkwaśny, podkwaśny, bezkwaśny i skazowy nieżyt żołądkowo-dwunastniczy z upośledzeniem stanu odżywieniaNN
37Stan po zabiegach operacyjnych na jelitach (resekcje itp.) z zaburzeniami w ustrojuNN
38Opuszczenie żołądka lub jelit upośledzające sprawność ustrojuNN
39Przepukliny odprowadzalne wszelkich rodzajówNN
X. Narządy moczopłciowe.
40Przewlekle schorzenia nerek, miedniczek i pęcherza moczowegoNN
41ObojnactwoNN
42Przewlekle schorzenia najądrza lub gruczołu krokowegoN-
43Przewlekłe schorzenia jajników, jajowodu i macicy-N
44Gruźlica narządów rodnychNN
45Nowotwory łagodne narządów rodnychNN
46Wrodzone wady cewki moczowejN-
Z
XI. Kończyny.
47Skrzywienie kończyny z upośledzeniem jej sprawnościNN
48Brak 2 palców ręki przy zachowanym kciuku i wskazicieluNN
ZZ
49Brak wskaziciela lub kciukaNN
50Częściowe braki palców z upośledzeniem chwytuNN
51Ograniczenie ruchów palców lub ich przykurcze z ograniczeniem chwytuNN
52Palce nadliczbowe ręki z upośledzeniem jej sprawnościNN
53Zrośnięcie palców ręki z upośledzeniem jej sprawnościNN
54Kolana szpotawe lub koślawe upośledzające sprawność ustrojuNN
55Stopa płaska lub wydrążona z upośledzeniem sprawności ustrojuNN
56Palce młotowate lub przykrywające stopy od 2-5 utrudniające chodzenie i noszenie obuwiaNN
57Brak palucha z zachowaniem kości śródstopiaNN
58Brak jednego lub dwóch palców stopy z zachowaniem paluchaZZ
NN
59Wygojone złamanie kości miednicy, pasa barkowego, kończyn z upośledzeniem sprawności ustrojuNN
60Skrócenie kończyny dolnej powyżej 2 cmNN
61Przewlekłe schorzenia kości i stawówNN
62Zniekształcenie kości i stawów upośledzające sprawność ustrojuNN
63Nowotwory kości łagodne upośledzające sprawność ustrojuZZ
NN
XII. Układ nerwowy.
64Przewlekle nerwice (neurastenia, histeria) nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZZ
NN
65Wady wymowy nie upośledzające zdolności porozumiewania sięZZ
NN
66Objawy szczotkowe po przebytych chorobach i urazach nerwów obwodowych nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZZ
NN
67Objawy szczątkowe po przebytych chorobach organicznych lub przebytych urazach ośrodkowego układu nerwowego bez wyraźniejszych zaburzeń mózgowo-rdzeniowych lub przy nieznacznych zaburzeniach, które ze względu na umiejscowienie bądź mechanizmy wyrównawcze nie upośledzają sprawności ustrojuNN
ZZ
68PadaczkaNN
XIII. Gruczoły wydzielania wewnętrznego.
69Wole nieznacznych rozmiarówZZ
70Zmiany czynności tarczycy z wolem lub bez wola nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZZ
NN
71Cukromocz przemijającyZZ
72Zaburzenia wielogruczołowe nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZZ
NN
73Otyłość nieznacznie upośledzająca sprawność ustrojuZZ
NN
74CukrzycaNN

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Orzeczenie