§ 7. - Badanie i ocena zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

Monitor Polski

M.P.1960.95.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1960 r.
§  7.
1.
Na podstawie przeprowadzonego badania ogólnego stanu zdrowia, a w miarę potrzeby po zapoznaniu się z wynikami badań dodatkowych lub specjalistycznych, jeżeli badania takie były wykonywane, lekarz wydaje orzeczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
Ocenę "zdolny do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym" wydaje się w stosunku do osób uznanych za zdrowe oraz takich, u których stwierdzono schorzenia lub ułomności, które ze względu na rodzaj i nasilenie nie stanowią przeciwwskazania co szkolenia według programu przysposobienia wojskowego.
3.
Ocenę "niezdolny do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym" wydaje się w stosunku do osób, u których stwierdzono schorzenia lub ułomności w stopniu stanowiącym przeciwwskazanie do szkolenia według programu szkolenia przysposobienia wojskowego.
4.
Przy wydawaniu oceny (ust. 2 bądź 3) należy w stosunku do każdej osoby badanej wziąć pod uwagę jej ogólną sprawność fizyczną i psychiczną, dynamikę rozwojową, a także przyszłą przydatność do służby wojskowej.