§ 3. - Badanie i ocena zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

Monitor Polski

M.P.1960.95.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1960 r.
§  3.
1.
Badania lekarskie organizują na obszarze swego działania właściwe do spraw zdrowia organy prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.
2.
Do zadań organów określonych w ust. 1 należy w szczególności:
1)
polecenie lekarzom i pielęgniarkom, zatrudnionym przy sprawowaniu opieki higieniczno-lekarskiej nad młodzieżą szkolną, przeprowadzenie badań młodzieży korzystającej z ich opieki,
2)
polecenie zakładom społecznym służby zdrowia opieki zdrowotnej otwartej przeprowadzenia badań młodzieży pozaszkolnej oraz młodzieży szkolnej w innych przypadkach aniżeli określone w pkt 1,
3)
ustalenie zakładów społecznych służby zdrowia, które mają przeprowadzać badania dodatkowe i specjalistyczne, dążąc do tego, ażeby te badania były przeprowadzane w tej samej miejscowości co badania ogólne,
4)
dostarczenie sprzętu lekarskiego niezbędnego do badań ogólnych.
3.
Badania dziewcząt powinny w miarę możliwości przeprowadzać lekarze-kobiety.