Monitor Polski

M.P.2016.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  9

Pozwolenie na czasowe zejście na ląd

1. Członkowie załogi statku każdej z Umawiających się Stron posiadający dokument tożsamości marynarza wymieniony w artykule 8 niniejszej Umowy, są upoważnieni do czasowego pobytu w granicach miasta portowego podczas zejścia na ląd w czasie postoju statku drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem, że kapitan statku przekaże listę załogi odpowiednim władzom zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym porcie.
2. W przypadku zejścia na ląd i powrotu na statek osoby wymienione w ustępie 1 podlegają kontroli granicznej i celnej zgodnie z obowiązującym krajowym prawodawstwem w tym porcie.