Monitor Polski

M.P.2016.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  8

Dokumenty tożsamości członków załogi

1. Obie Umawiające się Strony uznają dokumenty tożsamości członków załóg, wydane przez odpowiednie organy drugiej Umawiającej się Strony, będących obywatelami Państw Umawiających się Stron i przyznają posiadaczom tych dokumentów prawa, o których mowa w artykułach 9 i 10 niniejszej Umowy, na warunkach w nich określonych. Dokumentami tymi są:
- dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - paszport lub książeczka żeglarska,
- dla obywateli Republiki Azerbejdżanu - paszport obywatela Republiki Azerbejdżanu i dokument tożsamości marynarza.
2. Przepisy artykułów 9 i 10 odnoszą się odpowiednio do każdego członka załogi niebędącego obywatelem żadnej z Umawiających się Stron, który posiada ważny dokument tożsamości, zgodnie z przepisami Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego z 1965 r., sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. wraz z Załącznikiem i odpowiednio do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej krajowych dowodów tożsamości marynarzy: z 1958 r. Nr 108 dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz z 2003 r. Nr 185 dla Republiki Azerbejdżanu.
3. Członek załogi statku Umawiającej się Strony, będący obywatelem państwa trzeciego musi posiadać ważne dokumenty tożsamości uprawniające go do przekroczenia granicy państwowej wydane przez odpowiednie organy drugiej Umawiającej się Strony lub państwa trzeciego.