Monitor Polski

M.P.2016.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  3

Rozwój transportu morskiego

1. Umawiające się Strony będą:
1) zapewniać nieograniczony dostęp statków podnoszących banderę Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Azerbejdżanu w morskim transporcie towarów i pasażerów pomiędzy portami Umawiających się Stron, jak również pomiędzy ich portami i krajami trzecimi w takim zakresie w jakim jest to zgodne z prawem i polityką Państw Umawiających się Stron;
2) wzajemnie współpracować w eliminowaniu wszelkich przeszkód, które mogłyby utrudniać rozwój przewozu towarów drogą morską pomiędzy portami Umawiających się Stron;
3) powstrzymać się od działań mających na celu uniemożliwienie udziału statków Umawiającej się Strony w przewozie towarów drogą morską pomiędzy portami Umawiających się Stron i portami krajów trzecich.
2. Przepisy ustępu 1 niniejszego artykułu nie naruszają praw statków podnoszących banderę krajów trzecich w przewozie towarów drogą morską pomiędzy portami Umawiających się Stron.
3. Przepisy niniejszego artykułu nie naruszają praw Umawiających się Stron do podejmowania odpowiednich kroków w celu zapewnienia nieograniczonego udziału ich flot handlowych w przewozie towarów drogą morską w oparciu o zasady wolnej konkurencji.