Monitor Polski

M.P.2016.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  15

Wypadki morskie

1. Jeżeli statek jednej Umawiającej się Strony ulegnie katastrofie, osiądzie na mieliźnie, zostanie wyrzucony na brzeg lub ulegnie jakiemukolwiek innemu wypadkowi na brzegu drugiej Umawiającej się Strony, statek i ładunek znajdujący się na terytorium Państwa tej drugiej Umawiającej się Strony będzie korzystał z takiego samego traktowania, jakie jest przyznane jej własnym statkom i ładunkom.
2. Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do udzielenia pomocy statkowi, członkom załogi, pasażerom i ładunkom, w każdym czasie i w tym samym zakresie, w jakim byłaby udzielona jej własnemu statkowi.
3. Ładunek i towar niewyładowane lub uratowane ze statku wymienionego w ustępie 1 niniejszego artykułu, nie będą podlegały jakimkolwiek opłatom celnym, jeżeli nie zostały one wprowadzone do obrotu towarowego lub konsumpcji na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.
4. Statek zatopiony lub zniszczony w powyższy sposób, jak również wszystkie jego części, pozostałości lub mechanizmy statku oraz wszystkie uratowane zapasy i towary, włączając także te wyrzucone przez sam statek lub przez niego zniszczone, jak również dochody uzyskane w wyniku sprzedaży powyższego oraz wszystkie dokumenty znalezione na zatopionym lub zniszczonym statku lub przynależne do statku, zostaną zwrócone właścicielowi lub jego przedstawicielowi, gdy ten wystąpi o nie z roszczeniem.
5. Postanowienia niniejszego artykułu nie ograniczają jakichkolwiek praw do roszczeń z tytułu usług poszukiwania i ratownictwa morskiego, opieki i pomocy udzielonej statkowi, jego pasażerom, załodze i ładunkowi.