Monitor Polski

M.P.2011.92.949

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2011 r.

MEMORANDUM
o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu,
podpisane w Baku w dniu 25 lipca 2011 r.

Memorandum

o współpracy w dziedzinie weterynarii

między

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej

a

Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, zwani dalej "Stronami", dążąc do wzmocnienia przyjaznych stosunków oraz do rozwoju współpracy między oboma krajami w dziedzinie weterynarii, uzgodnili co następuje:

I. Strony, w ramach swoich kompetencji i stosownie do przepisów prawa wewnętrznego oraz traktatów międzynarodowych, których są sygnatariuszami, będą rozwijać współpracę w dziedzinie weterynarii, na zasadach równości i wzajemnych korzyści.
II. Do realizacji niniejszego Memorandum Strony upoważniają niżej wymienione organy: Strona polska - Głównego Lekarza Weterynarii w Rzeczypospolitej Polskiej Strona azerbejdżańska - Szefa Państwowej Służby Weterynaryjnej przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu.
III. W rozumieniu niniejszego Memorandum, pojęcie "zwierzęta" oznacza:
1. zwierzęta nieparzystokopytne,
2. zwierzęta domowe parzystokopytne,
3. gryzonie domowe i dzikie
4. drób,
5. zwierzęta cyrkowe,
6. psy,
7. pszczoły i jedwabniki,
8. zwierzęta akwakultury, płazy i gady.

W rozumieniu niniejszego Memorandum pojęcie "produkty pochodzenia zwierzęcego" oznacza:

1. nieprzetworzone surowce pochodzenia zwierzęcego;
2. materiały do reprodukcji zwierzęcej (nasienie, komórki jajowe, zygoty, zarodki i zapłodniona ikra);
3. żywność, półprodukty i gotowe do spożycia przez ludzi produkty pochodzenia zwierzęcego;
4. produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

W rozumieniu niniejszego Memorandum pojęcie "pasza" oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone przeznaczone do karmienia zwierząt.

IV. Główne obszary współpracy obejmą:
1. wymianę informacji i doświadczeń, w celu wzmocnienia środków służących profilaktyce i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
2. wdrażanie programów współpracy między Stronami dotyczących ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz,
3. organizację wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów i wykładów,
4. wymianę wzorów świadectw zdrowia oraz bezzwłoczne wzajemne powiadamianie się o zmianach poczynionych w tych świadectwach zgodnie z przepisami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz międzynarodowego handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego.
V. Niniejsze Memorandum nie nakłada żadnych finansowych zobowiązań na którąkolwiek ze Stron. Wszystkie wspólne przedsięwzięcia wynikłe z Memorandum będą realizowane w zależności od dostępności środków finansowych. Warunki finansowe i szczegóły współpracy będą przedmiotem indywidualnych uzgodnień między Stronami, realizującymi współpracę w ramach niniejszego Memorandum.
VI. Niniejsze Memorandum wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać przez okres pięciu lat.

Niniejsze Memorandum będzie automatycznie przedłużone na okres kolejnych pięciu lat, chyba że jedna ze Stron prześle pisemne powiadomienie drugiej Stronie, co najmniej na sześć miesięcy przed wygaśnięciem niniejszego Memorandum, o chęci zakończenia jego obowiązywania.

Niniejsze Memorandum sporządzono w Baku dnia 25 lipca 2011 r. w dwóch identycznych egzemplarzach, każdy w językach polskim, azerbejdżańskim i angielskim. W przypadku rozbieżności w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.