Monitor Polski

M.P.2015.1151

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2014 r.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
podpisane w Wiedniu dnia 11 listopada 2013 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federalny Minister Nauki i Badań Republiki Austrii zwane dalej "Stronami":

nawiązując do długoletniej współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, znaczenia nauk humanistycznych i społecznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego a także spójności Europy i pozycji naukowej Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen IWM), zwanego dalej "Instytutem",

mając na uwadze duże znaczenie ścisłej współpracy państw europejskich w zakresie działalności naukowo-badawczej, szkolnictwa wyższego oraz wymiany studentów, doktorantów i pracowników naukowych,

w przeświadczeniu, że ścisła współpraca pomiędzy studentami, doktorantami oraz badaczami obu państw przyczynia się do rozwoju nauki w obu krajach oraz przynosi korzyści obywatelom obu państw, a w szczególności stwarza lepsze szanse na przyszłość dla ludzi młodych,

dążąc do pogłębienia współpracy pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii oraz wniesienia wspólnego wkładu na rzecz integracji europejskiej,

uzgodniły co następuje:

Artykuł  1
1. Obie Strony zamierzają pogłębiać współpracę w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.
2. Współpraca ta będzie realizowana poprzez wspieranie następujących przedsięwzięć:
* projektów badawczych,
* konferencji, sympozjów, seminariów naukowych i innych imprez,
* wydawania publikacji,
* przyznawania stypendiów w celu wspierania mobilności studentów, doktorantów

i naukowców.

Artykuł  2
1. Strony wyznaczają instytut jako podmiot właściwy do realizacji form współpracy wymienionych w artykule 1 ustęp 2.
2. Przedsięwzięcia wymienione w artykule 1 ustęp 2 będą planowane i przeprowadzane przez Instytut przy zachowaniu najwyższych standardów naukowych.
Artykuł  3

W celu umożliwienia wdrożenia przedsięwzięć wymienionych w artykule 1 ustęp 2 Strony będą wspierać Instytut od roku 2014 do 2016 włącznie, w równych częściach roczną sumą 750 000 euro przez każdą ze Stron.

Artykuł  4

Kwestie dotyczące wydatkowania i rozliczania środków finansowych oddanych do dyspozycji przez obie Strony zostaną uregulowane w odrębnych umowach zawartych z Instytutem zgodnie z przepisami umawiających się Stron.

Artykuł  5

Spory dotyczące interpretacji i stosowania niniejszego Memorandum będą rozstrzygane w drodze konsultacji i negocjacji.

Artykuł  6

Organami odpowiedzialnymi za realizację Memorandum są:

* Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej,
* Federalny Minister Nauki i Badań Republiki Austrii.
Artykuł  7
1. Niniejsze Memorandum będzie obowiązywać od dnia otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o spełnieniu przez Strony warunków wewnątrzpaństwowych niezbędnych dla uzyskania mocy obowiązującej.
2. Moc obowiązującą przedłuża się automatycznie o kolejne trzy lata do 31 grudnia 2019 r. pod warunkiem zgodnej pozytywnej oceny przez obie Strony działań przeprowadzonych przez Instytut w oparciu o to Memorandum, o ile jedna z obu Stron nie zakończy jego mocy obowiązującej najpóźniej na rok przed upływem 31 grudnia 2016 r.

Sporządzono w Wiedniu dnia 11 listopada 2013 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.