Monitor Polski

M.P.2018.257

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2017 r.

MEMORANDUM
podpisane w Warszawie dnia 29 czerwca 2017 r. i w Wiedniu dnia 4 sierpnia 2017 r.
o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federalny Minister Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii, zwani dalej "Stronami":

nawiązując do długoletniej współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, znaczenia nauk humanistycznych i społecznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego, a także spójności Europy i pozycji naukowej Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen IWM), zwanego dalej "Instytutem",

mając na uwadze duże znaczenie ścisłej współpracy państw europejskich w zakresie działalności naukowo-badawczej, szkolnictwa wyższego oraz wymiany studentów, doktorantów i pracowników naukowych,

w przeświadczeniu, że ścisła współpraca pomiędzy studentami, doktorantami oraz badaczami obu Państw przyczynia się do rozwoju nauki w obu krajach oraz przynosi korzyści obywatelom obu państw, a w szczególności stwarza lepsze szanse na przyszłość dla ludzi młodych,

dążąc do pogłębienia współpracy pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federalnym Ministrem Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii oraz wniesienia wspólnego wkładu na rzecz integracji europejskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1.  Obie Strony zamierzają pogłębiać współpracę w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.
2.  Współpraca ta będzie realizowana przez wspieranie następujących przedsięwzięć:
1) projektów badawczych,
2) konferencji, sympozjów, seminariów naukowych i innych inicjatyw,
3) wydawania publikacji,
4) przyznawania stypendiów w celu wspierania wymiany studentów, doktorantów i naukowców.
Artykuł  2
1.  Strony wyznaczają Instytut jako podmiot właściwy do realizacji form współpracy wymienionych w art. 1 ust. 2.
2.  Przedsięwzięcia wymienione w art. 1 ust. 2 będą planowane i przeprowadzane przez Instytut przy zachowaniu najwyższych standardów naukowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Artykuł  3

W celu umożliwienia wdrożenia przedsięwzięć wymienionych w art. 1 ust. 2 każda ze Stron będzie wspierać Instytut w latach 2017-2019 kwotą w wysokości nie niższej niż 150 000 euro rocznie.

Artykuł  4

Kwestie dotyczące wydatkowania i rozliczania środków finansowych oddanych do dyspozycji przez obie Strony zostaną uregulowane w odrębnych umowach zawartych z Instytutem zgodnie z przepisami umawiających się Stron.

Artykuł  5

Spory dotyczące interpretacji i stosowania niniejszego Memorandum będą rozstrzygane w drodze konsultacji i negocjacji organów, o których mowa w art. 6.

Artykuł  6

Organami odpowiedzialnymi za realizację Memorandum są:

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Federalny Minister Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii.
Artykuł  7
1.  Memorandum niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Memorandum niniejsze pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża się o kolejne trzy lata, tj. nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem zgodnej pozytywnej oceny przez obie Strony działań przeprowadzonych przez Instytut w oparciu o to Memorandum.
3.  Z dniem wejścia w życie niniejszego Memorandum traci moc Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisane w Wiedniu dnia 11 listopada 2013 r.

Sporządzono w Warszawie i w Wiedniu dnia 29.06 i 4.08.2017 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.