Argentyna-Polska. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj". Warszawa.2018.11.29.

Monitor Polski

M.P.2019.589

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2019 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj",
podpisane w Warszawie dnia 29 listopada 2018 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Argentyńskiej, dalej zwane "Stronami",

w celu wspierania dalszej współpracy pomiędzy dwoma krajami, oraz

pragnąc stworzyć lepsze możliwości dla swoich obywateli, w szczególności osób młodych, poznania kultury i sposobu życia w drugim z krajów, mając na celu promowanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy krajami;

wyrażają wolę stworzenia warunków dla młodych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Argentyńskiej do pobytu wakacyjnego w dłuższym okresie, jak również podjęcia zatrudnienia w celu uzupełnienia środków posiadanych na tę podróż, jak również podjęcia krótkoterminowych studiów dla podwyższenia ich kompetencji zawodowych.

Mając powyższe na względzie, Strony uzgodniły następujące Porozumienie w celu wdrożenia Programu "Zwiedzaj i Pracuj", dalej zwanego "Programem".

Celem niniejszego Porozumienia jest umożliwienie młodym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Argentyńskiej połączenia pobytu wypoczynkowego, pogłębienia znajomości języka i kultury oraz podjęcia pracy zarobkowej o charakterze dodatkowym.

1. 
Każda ze Stron, zgodnie z własnymi przepisami prawnymi i postanowieniami niniejszego Porozumienia, wyda do czterystu (400) wiz krajowych rocznie, uprawniających do wielokrotnego przekraczania granicy oraz pobytu w okresie jednego (1) roku, osobom, które w momencie aplikowania do udziału w Programie spełniają następujące warunki:
(a)
głównym celem ich wyjazdu do Państwa Strony przyjmującej jest pobyt wypoczynkowy, w okresie do jednego (1) roku;
(b)
są w wieku od osiemnastu (18) do trzydziestu (30) lat włącznie;
(c)
nie towarzyszą im członkowie rodziny, pozostający na ich utrzymaniu;
(d)
posiadają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu, zgodnie z przepisami prawnymi państwa Strony przyjmującej;
(e)
posiadają bilet powrotny lub wystarczające środki finansowe, by zakupić taki bilet;
(f)
posiadają wystarczające środki finansowe na własne utrzymanie w Państwie Strony przyjmującej;
(g)
nie figurują w rejestrze skazanych;
(h)
spełniają wymogi zdrowotne, określone prawem państwa Strony przyjmującej oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z prawem Państwa Strony przyjmującej;
(i)
nie uczestniczyły uprzednio w Programie;
(j)
uiściły wszelkie opłaty związane z wydaniem wizy.
2. 
Wizy wydane w celu udziału w Programie będą uprawniać uczestników do wjazdu i pobytu na terytorium Strony przyjmującej w okresie do jednego (1) roku od daty, odpowiednio, w której wiza uzyskała ważność, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, lub daty pierwszego przekroczenia granicy przez uczestnika, w przypadku Republiki Argentyńskiej.

Strony mogą dokonać zmiany liczby wydawanych corocznie wiz, na podstawie wzajemnego ustalenia, dokonanego w formie pisemnej, drogą dyplomatyczną. Zmiana liczby wydawanych corocznie wiz nie będzie uznawana za zmianę treści Porozumienia, o której mowa w Artykule 9.

Postanowienia niniejszego Porozumienia będą realizowane zgodnie z przepisami prawnymi państw Stron Porozumienia.

Obywatele każdego z Państw Stron mogą składać wnioski o wydanie wizy w celu udziału w Programie w, odpowiednio, Ambasadzie lub konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Argentyńskiej, znajdujących się na terytorium ich Państwa.

1. 
Dostęp do zatrudnienia bez posiadania zezwolenia na pracę w ramach Programu stanowi aspekt dodatkowy pobytu, a nie jego główny cel.
2. 
Posiadacze wiz nie będą podejmować pracy w okresie dłuższym niż sześć (6) miesięcy w trakcie ich pobytu. Mogą podjąć naukę w ramach jednego lub większej ilości kursów kształcenia, w okresie nieprzekraczającym łącznie sześciu (6) miesięcy.
3. 
Niniejsze Porozumienie stosuje się bez uszczerbku dla przepisów prawnych każdej ze Stron, ustanawiających warunki, regulujące funkcjonowanie prywatnych agencji zatrudnienia.

Strony mogą odmówić wydania wizy do celu udziału w Programie. Każda ze Stron może, zgodnie ze swoimi przepisami prawnymi, odmówić wjazdu na jej terytorium osobie będącej uczestnikiem Programu, którą uzna za niepożądaną, lub wydalić taką osobę z jej terytorium.

Uczestnicy Programu, którzy przekroczyli granicę terytorium drugiej Strony, będą zobowiązani do przestrzegania jej przepisów prawnych.

1. 
Strony mogą, w dowolnym momencie, na podstawie wzajemnego ustalenia, dokonać zmiany niniejszego Porozumienia, w formie pisemnej.
2. 
Zmiany, o których mowa w punkcie 1, wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w Artykule 14.

Każda ze Stron może tymczasowo zawiesić, w całości lub w części, stosowanie postanowień niniejszego Porozumienia, z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, zdrowia publicznego lub ryzyka imigracyjnego. O każdym przypadku zawieszenia druga Strona zostanie bezzwłocznie powiadomiona drogą dyplomatyczną, z określeniem zakresu oraz czasu trwania zawieszenia.

Wszelkie spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszego Porozumienia będą rozwiązywane w drodze konsultacji lub negocjacji pomiędzy Stronami. Takie konsultacje rozpoczną się w najszybszym dogodnym terminie, po otrzymaniu przez drugą Stronę wniosku w tej sprawie, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Niezależnie od powyższego, każda ze Stron może wypowiedzieć Porozumienie na piśmie, drogą dyplomatyczną, z zachowaniem trzymiesięcznego (3) terminu wypowiedzenia, o ile wskazany w piśmie wypowiadającym Porozumienie proponowany okres wypowiedzenia nie jest dłuższy, co zostało zaakceptowane przez drugą ze Stron.

Niezależnie od rozwiązania bądź zawieszenia niniejszego Porozumienia lub jakichkolwiek jego postanowień, osoba, posiadająca w dniu rozwiązania lub zawieszenia ważną wizę uprawniającą do wjazdu i/lub pobytu na terytorium Państwa Strony przyjmującej w celu udziału w Programie, ma prawo do wjazdu lub pozostania na terytorium drugiej ze Stron, zgodnie z przepisami prawnymi tej Strony.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomią się wzajemnie, na piśmie, drogą dyplomatyczną, o zakończeniu ich krajowych procedur, dotyczących wejścia w życie Porozumienia.

Sporządzono w Warszawie dnia 29 listopada 2018 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.