Angola-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych.Luande.2023.02.08.

Monitor Polski

M.P.2023.820

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2023 r.

UMOWA
podpisana w Luandzie dnia 8 lutego 2023 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Angoli, zwane dalej "Stronami",

- Pragnąc zacieśnić przyjazne stosunki i współpracę pomiędzy obydwoma Państwami;

- Biorąc pod uwagę interes Stron dotyczący zwolnienia z obowiązku posiadania wizy wjazdowej dla swoich obywateli legitymujących się paszportami dyplomatycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obydwu Państw;

uzgodniły, co następuje:

DEFINCJE

Do celów niniejszej Umowy:

1)
wyrażenia "obywatele jednej Strony", "obywatele drugiej Strony", "obywatele każdej ze Stron" oznaczają odpowiednio, w zależności od kontekstu, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli Republiki Angoli,
2)
wyrażenia "terytorium", "terytorium Strony", "terytorium drugiej Strony" oznaczają odpowiednio, w zależności od kontekstu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium Republiki Angoli.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli każdej ze Stron, legitymujących się paszportami dyplomatycznymi.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

1. 
Obywatele jednej Strony, legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu, pobytu i tranzytu przez terytorium drugiej Strony bez wiz, korzystając z przejść granicznych przeznaczonych do obsługi ruchu międzynarodowego.
2. 
Obywatele jednej Strony legitymujący się paszportami dyplomatycznymi są zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy w przypadku tranzytu przez terytorium drugiej Strony lub planowanego pobytu na terytorium drugiej Strony przez okres nieprzekraczający 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni, co oznacza uwzględnienie okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu.

CZŁONKOWIE MISJI DYPLOMATYCZNYCH, PLACÓWEK KONSULARNYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

1. 
Obywatele każdej ze Stron, legitymujący się paszportami dyplomatycznymi, oddelegowani do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej z siedzibą na terytorium drugiej Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium tej Strony bez konieczności ubiegania się o wydanie wizy. W ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia przyjazdu tych osób na terytorium drugiej Strony, na wniosek zainteresowanej misji dyplomatycznej zostaną im wydane, na czas ich pobytu służbowego, zezwolenia na pobyt na terytorium tej Strony.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1 przysługują również członkom rodzin osób, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem, że członkowie rodzin legitymują się paszportami dyplomatycznymi oraz pozostają z tymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa wysyłającego będzie notyfikować z odpowiednim wyprzedzeniem Ministerstwu Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego osoby, o których mowa w ustępach 1 i 2 oraz okres ich planowanego pobytu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 (czternaście) dni przed datą ich planowanego przyjazdu.

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA DRUGIEJ STRONY

Obywatele jednej Strony legitymujący się paszportami dyplomatycznymi zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa drugiej Strony przy przekraczaniu granicy oraz przez cały okres swojego pobytu na jej terytorium.

UPRAWNIENIA WŁADZ

1. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia czasu pobytu obywatelom drugiej Strony legitymującym się paszportami dyplomatycznymi, których obecność na swym terytorium uzna za niepożądaną i nie jest zobowiązana do uzasadniania swojej decyzji.
2. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu na swoim terytorium obywatelom drugiej Strony legitymującym się paszportami dyplomatycznymi ze względów bezpieczeństwa narodowego oraz ochronę porządku lub zdrowia publicznego.

UTRATA LUB USZKODZENIE PASZPORTU

W przypadku, gdy obywatel jednej Strony utraci paszport dyplomatyczny na terytorium drugiej Strony, albo paszport dyplomatyczny ulegnie uszkodzeniu na terytorium drugiej Strony, zobowiązany jest on niezwłocznie notyfikować ten fakt właściwym władzom Strony przyjmującej za pośrednictwem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego swego państwa, mającego siedzibę na terytorium Strony przyjmującej, w celu podjęcia stosownych działań. Misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży umożliwiający mu powrót do kraju, zgodnie z przepisami Strony wysyłającej oraz powiadomi o tym właściwe władze Strony przyjmującej.

NOTYFIKACJA WZORÓW PASZPORTÓW

1. 
Dla celów niniejszej Umowy, Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną aktualne wzory wydawanych przez siebie paszportów dyplomatycznych wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie niniejszej Umowy.
2. 
Dla celów niniejszej Umowy, Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną informacje na temat zmian wprowadzanych do swoich paszportów i prześlą nowe wzory paszportów dyplomatycznych, wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów i dokonanych zmian, co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed ich wprowadzeniem do oficjalnego obiegu.

ZAWIESZENIE

1. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego.
2. 
Decyzja o zawieszeniu, jak również o uchyleniu zawieszenia niniejszej Umowy, będzie notyfikowana drogą dyplomatyczną drugiej Stronie nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia zawieszenia stosowania Umowy albo uchylenia zawieszenia.

ZMIANY

Każda ze Stron może wystąpić na piśmie, drogą dyplomatyczną, o dokonanie zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy uzgodniona przez Strony wejdzie w życie w trybie przewidzianym dla wejścia w życie niniejszej Umowy i będzie stanowić jej integralną część.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WĄTPLIWOŚCI LUB UCHYBIEŃ

Wszelkie spory, wątpliwości czy uchybienia wynikające z interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane ugodowo na drodze konsultacji lub negocjacji między Stronami, bez odwoływania się do osób trzecich lub trybunału międzynarodowego.

WEJŚCIE W ŻYCIE, CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

1. 
Umowa niniejsza wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania w drodze dyplomatycznej ostatniej z pisemnych notyfikacji, którymi Strony informują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.
2. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres pięciu (5) lat, automatycznie odnawiany na kolejne następujące po sobie pięcioletnie okresy, o ile żadna ze Stron nie wypowie Umowy w drodze notyfikacji, przekazanej drugiej Stronie w drodze dyplomatycznej, przed upływem 90 (dziewięćdziesięciu) dni przed jej wygaśnięciem.
3. 
Niezależnie od postanowień zawartych w ust 2, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę w drodze notyfikacji, przekazanej drugiej Stronie w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku Umowa traci moc obowiązującą po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni od otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie umocowani przez swoje Rządy, zawarli niniejszą Umowę.

Umowę niniejszą sporządzono w Luandzie, dnia 8 lutego 2023 roku, w 2 (dwóch) jednakowo brzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, portugalskim i angielskim, przy czym każda z wersji jest równorzędna. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.

grafika