Art. 8. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  8
1.
Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,18 % (słownie: zero przecinek osiemnaście procent) rocznie.
2.
Odsetki będą płatne w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od momentu wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.
3.
Pierwsza płatność odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania Kredytu przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365[366]/360).
5.
W przypadku gdyby Rząd Republiki Angoli nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1.
6.
Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
7.
W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.